Zarządzanie nieruchomościami

Pewność i bezpieczeństwo w zarządzaniu nieruchomościami

Equinum Broker to kilkanaście lat doświadczenia w obsłudze zarządców nieruchomości, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Odpowiedzialnie wspieramy naszych Klientów w podejmowaniu decyzji o ubezpieczeniu majątku, którym zarządzają oraz odpowiedzialności cywilnej, którą ponoszą w związku z wykonywaną funkcją.

Odpowiednio zidentyfikowany zakres ochrony ubezpieczeniowej jest kluczowy w przypadku wystąpienia start z powodu pożaru, zalania, wybuchu gazu, zerwania dachu, balkonu, tynku czy szkód wynikłych w związku z nienależytym wykonywaniem czynności zarządzania nieruchomością.

Od profesjonalnie przeprowadzonego audytu i analizy potrzeb zależy czy wysokie odszkodowania przejmie na siebie towarzystwo ubezpieczeniowe, czy też będzie je musiał pokryć Ubezpieczony (Wspólnota, Spółdzielnia, Zarządca Nieruchomości).

Dlatego w sytuacji dużego wyboru różnorodnych produktów ubezpieczeniowych dostępnych na rynku, priorytetem jest właściwa ocena specyfiki oraz faktycznych potrzeb danej społeczności.

Wiemy jak ważne w pracy Zarządcy Nieruchomości jest poczucie bezpieczeństwa, dlatego nasi eksperci znajdą dla Państwa najlepsze możliwe rozwiązania pokrywające wszystkie prawdopodobne ryzyka.

Produkty ubezpieczeniowe

Zapraszamy do kontaktu przedstawicieli wspólnot, spółdzielni mieszkaniowych oraz zarządców nieruchomości zainteresowanych  optymalizacją kosztów związanych z ochroną ubezpieczeniową i profesjonalnym doradztwem ubezpieczeniowym.

  • Ubezpieczenia mienia

  • Ubezpieczenia OC Wspólnoty/ Spółdzielni Mieszkaniowej

     

  • Obowiązkowe ubezpieczenia OC Zarządcy Nieruchomości

     

  • Dobrowolne (nadwyżkowe) ubezpieczenia OC Zarządcy Nieruchomości

  • Ubezpieczenie OC osób wykonujących czynności Zarządcy Nieruchomości

  • Ubezpieczenia członków zarządu

Klienci o nas

Duże zaangażowanie brokra zaowocowało zaaranżowaniem programu ubezpieczeniowego z szerokim zakresem ochrony i atrakcyjnym poziomem składu, co pozwoliło na oszczędności kosztów ubezpieczenia i naszego czasu.

Budrem Kraków

Ubezpieczamy odpowiedzialnie

Akceptuję - ochrona danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
1. Administratorem danych jest EQUINUM Broker Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu, ul. Kiepury 11 (zwany dalej Administratorem lub EQUINUM Broker). Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres email: biuro@equinum.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych pana Przemysława Bańko, z którym można się skontaktować -
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych - poprzez email: iod@kontraktrodo.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE stanowi:
art. 6 ust.1 lit. f) - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora

Pani/Pan dane osobowe przetwarzane będą do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych, to jest do komunikacji z użytkownikiem strony poprzez udzielenie odpowiedzi na formularz kontaktowy.

Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do uzyskania informacji o danych osobowych, na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi na formularz.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i dostarczenia kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia i udzielenia odpowiedzi na przesłany formularz.

Administrator danych nie dokonuje profilowania i nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany.

Jak oceniasz tą podstronę?
Equinum Broker