Programy ubezpieczeniowe

Na podstawie analizy i oceny ryzyk, na które narażona jest Twoja firma, broker tworzy dedykowany program ubezpieczeniowy, który kompleksowo spełnia potrzeby ubezpieczeniowe Twojego przedsiębiorstwa.

Założenia do programu ubezpieczeniowego

Biorąc pod uwagę konkretne oczekiwania i charakter firmy, a także specyfikę branży – broker opracowuje dla Klienta założenia do programu ubezpieczeniowego.

W zależności od rodzaju prowadzonej działalności program ten może składać się z kilku elementów:

 • ubezpieczenie mienia

 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

 • ubezpieczenie techniczne

 • ubezpieczenie transportowe

 • ubezpieczenie floty

 • gwarancje ubezpieczeniowe

 • ubezpieczenie grupowe pracowników

Broker, we współpracy z Klientem

określa przedmiot ubezpieczenia dla każdego z elementów ochrony. W zależności od specyfiki prowadzonej działalności, na tym etapie, dokonuje się wyboru zakresu ryzyk, wraz z dodatkowymi klauzulami, mającymi na celu rozszerzenie ochrony o ryzyka nietypowe.

Efektem naszych działań jest przygotowanie zapytania ofertowego (slipu brokerskiego). Broker na mocy udzielonego pełnomocnictwa przesyła w Państwa imieniu slip brokerski do towarzystw ubezpieczeniowych, które w następnej kolejności przedstawiają swoje propozycje ubezpieczenia.

Wybór konkretnego ubezpieczyciela wynika m.in. z wcześniejszej oceny ich kondycji finansowej, pozycji na rynku, posiadanych produktów ubezpieczeniowych, proponowanych kosztów ubezpieczenia oraz, co jest najważniejsze, sprawności procesu likwidacji szkód.

Głównymi elementami branymi pod uwagę w trakcie analizy ofert otrzymanych od ubezpieczycieli są:

 • zakres ochrony ubezpieczeniowej,
 • zapisy OWU,
 • wnioskowane odstępstwa,
 • wyłączenia – zdarzenia, za które ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności,
 • wysokość zastosowanych franszyz i udziałów własnych,
 • wysokość składki

W następnej kolejności broker, spośród wszystkich otrzymanych ofert, wybiera te, których warunki najtrafniej spełniają określone oczekiwania i potrzeby Klienta.  

Po przedstawieniu rekomendacji to Klient dokonuje wyboru Towarzystwa Ubezpieczeniowego a my przygotowujemy na tej podstawie wszelkie konieczne wnioski, dokumenty i umowy.

Najważniejszy etap naszej pracy zaczyna się po zawarciu ubezpieczenia

Od tego momentu stoimy na straży Twojego ubezpieczenia.

Kompletujemy niezbędne dokumenty, monitorujemy przebieg ubezpieczenia, pilnujemy terminów płatności składek, terminów wygasania polis, aktualizacji posiadanego majątku.

Pełnimy nadzór nad postępowaniami likwidacyjnymi, zajmujemy się oceną zdarzeń pod względem odpowiedzialności ubezpieczyciela, monitorujemy i kontrolujemy wypłatę zaliczek i odszkodowań, pomagamy przy odwołaniach.

Indywidualny broker dla Ciebie

Akceptuję - ochrona danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
1. Administratorem danych jest EQUINUM Broker Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu, ul. Kiepury 11 (zwany dalej Administratorem lub EQUINUM Broker). Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres email: biuro@equinum.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych pana Przemysława Bańko, z którym można się skontaktować -
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych - poprzez email: iod@kontraktrodo.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE stanowi:
art. 6 ust.1 lit. f) - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora

Pani/Pan dane osobowe przetwarzane będą do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych, to jest do komunikacji z użytkownikiem strony poprzez udzielenie odpowiedzi na formularz kontaktowy.

Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do uzyskania informacji o danych osobowych, na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi na formularz.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i dostarczenia kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia i udzielenia odpowiedzi na przesłany formularz.

Administrator danych nie dokonuje profilowania i nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany.

Jak oceniasz tą podstronę?
Equinum Broker