Słownik pojęć ubezpieczeniowych: A

 • Agent ubezpieczeniowy

  Pośrednik zawierający umowy ubezpieczenia w imieniu i na rzecz jednego lub wielu zakładów ubezpieczeń. Prowadzi własną działalność w oparciu o umowę agencyjną z towarzystwem ubezpieczeniowym.

 • All risks

  Ubezpieczenie mienia oparte na systemie od wszystkich ryzyk obejmuje ochroną szkody polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu ubezpieczonego mienia, będące bezpośrednim następstwem przewidzianego w umowie zdarzenia o charakterze losowym i niepewnym, które wystąpiło nagle, nieprzewidzianie i niezależnie od woli Ubezpieczającego, oraz zaistniało w miejscu i okresie ubezpieczenia, z wyjątkiem zdarzeń wyraźnie wyłączonych z ochrony w OWU.

 • Alokacja

  Termin dotyczący najczęściej ubezpieczeń na życie z funduszem inwestycyjnym określający część składki, którą zakład ubezpieczeń przeznacza na inwestycje.

 • Assistance (ASS)

  Świadczenia w postaci pomocy klientowi w sytuacji wystąpienia zdarzenia losowego. Usługi assistance są często wykorzystywane w roszczeniach komunikacyjnych, mieszkaniowych i turystycznych, aczkolwiek mogą być także oferowane odrębnie. Najbardziej popularną usługą assistance jest holowanie pojazdu.

 • Autocasco (AC)

  Ubezpieczenie pojazdu mechanicznego na wypadek jego uszkodzenia, zniszczenia i innych zdarzeń. Ubezpieczenie AC zapewnia wypłatę odszkodowania zarówno w przypadku niewielkich uszkodzeń jak i szkody całkowitej.

Jak oceniasz tą podstronę?
Equinum Broker