Likwidacja szkód

Equinum Broker uczestnicząc w zarządzaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia wspiera Klientów w procesach likwidacji szkód.

Likwidację szkód przeprowadzają zakłady ubezpieczeń, a rolą brokera jest reprezentowanie interesów Klienta wobec zakładówubezpieczeń w związku z zaistniałą szkodą oraz sprawowanie nadzoru nad tym procesem pod kątem ochrony interesów Klienta.

Zgłaszanie szkód objętych ubezpieczeniem

  • Udzielanie informacji o dokumentacji niezbędnej celem zgłoszenia szkody,
  • Zgłaszanie, na życzenie Klienta, faktu wystąpienia szkody do zakładu ubezpieczeń.

Nadzór merytoryczny w procesie likwidacji szkód

  • Prowadzenie korespondencji w imieniu Klienta w związku z likwidacją szkody (za wyjątkiem składania oświadczeń w imieniu Klienta),
  • Bieżące doradztwo w zakresie przebiegu likwidacji szkody,
  • Monitorowanie procesu likwidacji szkód poprzez stały kontakt z Klientem i zakładem ubezpieczeń,
  • Kontrola wypłat zaliczek i odszkodowań.

Pomoc w dochodzeniu roszczeń objętych ubezpieczeniem

(z wyłączeniem zastępstwa procesowego)

  • Pomoc w sporządzaniu odwołań do zakładów ubezpieczeń od negatywnych decyzji w przedmiocie odszkodowań,
  • Tworzenie/Przygotowywanie dla Klientów procedur postępowania na wypadek wystąpienia szkody,
  • Udzielanie informacji na temat wymogów ogólnych warunków ubezpieczenia w zakresie praw i obowiązków związanych z zaistnieniem szkody i procesem jej likwidacji,
  • Udzielanie wyjaśnień w zakresie procedur likwidacji szkód obowiązujących w zakładach ubezpieczeń.

Ubezpieczamy odpowiedzialnie

Akceptuję - ochrona danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
1. Administratorem danych jest EQUINUM Broker Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu, ul. Kiepury 11 (zwany dalej Administratorem lub EQUINUM Broker). Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres email: biuro@equinum.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych pana Przemysława Bańko, z którym można się skontaktować -
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych - poprzez email: iod@kontraktrodo.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE stanowi:
art. 6 ust.1 lit. f) - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora

Pani/Pan dane osobowe przetwarzane będą do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych, to jest do komunikacji z użytkownikiem strony poprzez udzielenie odpowiedzi na formularz kontaktowy.

Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do uzyskania informacji o danych osobowych, na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi na formularz.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i dostarczenia kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia i udzielenia odpowiedzi na przesłany formularz.

Administrator danych nie dokonuje profilowania i nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany.

Jak oceniasz tą podstronę?
Equinum Broker