Audyt ubezpieczeniowy

Audyt ubezpieczeniowy służy obiektywnej ocenie jakości ochrony ubezpieczeniowej jaką aktualnie zawarte umowy ubezpieczenia zapewniają przedsiębiorcy.

Audyt ubezpieczeniowy

Celem audytu jest weryfikacja treści umów ubezpieczenia i sformułowanie wniosków, co do zalecanego zakresu ochrony ubezpieczeniowej w nowo zawieranych umowach ubezpieczenia. Audyt ubezpieczeniowy stanowi podstawę dla sporządzenia programu ubezpieczeniowego dla przedsiębiorcy.

Obejmuje on:

 • Analizę 

  aktualnej ochrony ubezpieczeniowej, opartą na weryfikacji zapisów zawartych umów ubezpieczenia (polis) pod kątem występujących u przedsiębiorcy ryzyk, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i posiadanym mieniem.

 • Ocenę 

  na podstawie zebranych informacji i dokumentów formułujemy listę zagrożeń, a następnie dokonujemy ich oceny pod kątem ich istotności i potencjalnego wpływu na funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

 • Wnioski 

  dotyczące poziomu ochrony oraz efektywności wydatków ponoszonych na ubezpieczenia po uwzględnieniu zasadności aktualnych rozwiązań oraz adekwatności programu ubezpieczeniowego do w kontekście istniejących ryzyk.

 • Zalecenia 

  dotyczące poprawy bezpieczeństwa i podwyższenia poziomu ochrony ubezpieczeniowej ze wskazaniem najkorzystniejszego, w sferze ubezpieczeń rozwiązania, prowadzącego do przeniesienia

100% pewności

 • Czy masz pewność, że zakres Twojego ubezpieczenia uwzględnia wszystkie ryzyka, na które jesteś narażony?
 • Czy jesteś przekonany, że warunki aktualnej ochrony ubezpieczeniowej odpowiadają Twoim faktycznym potrzebom?
 • Czy koszty Twojego ubezpieczenia nie są zbyt wysokie?
 • Skontaktuj się z naszym ekspertem i dowiedz się. 

Ubezpieczamy odpowiedzialnie

Akceptuję - ochrona danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
1. Administratorem danych jest EQUINUM Broker Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu, ul. Kiepury 11 (zwany dalej Administratorem lub EQUINUM Broker). Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres email: biuro@equinum.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych pana Przemysława Bańko, z którym można się skontaktować -
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych - poprzez email: iod@kontraktrodo.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE stanowi:
art. 6 ust.1 lit. f) - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora

Pani/Pan dane osobowe przetwarzane będą do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych, to jest do komunikacji z użytkownikiem strony poprzez udzielenie odpowiedzi na formularz kontaktowy.

Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do uzyskania informacji o danych osobowych, na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi na formularz.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i dostarczenia kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia i udzielenia odpowiedzi na przesłany formularz.

Administrator danych nie dokonuje profilowania i nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany.

Jak oceniasz tą podstronę?
Equinum Broker