Pracownicze Plany Kapitałowe

Utworzenie i zarejestrowanie PPK jest obligatoryjne dla każdego pracodawcy, w zależności od ilości zatrudnianych osób, różny jest jedynie termin powstania obowiązku. Zgodnie z ustawą, to obowiązkiem pracodawcy jest wybór instytucji, która następnie będzie zarządzać środkami pracowników.

Kluczowa jest rzetelna analiza podmiotów oferujących rozwiązania PPK oraz sposób w jaki implementacja nowych rozwiązań zostanie zaprezentowana w strukturach organizacji. To tylko kilka z obowiązków jakie w związku z PPK spoczywają na pracodawcy. Jak możliwie najbardziej efektywnie i sprawnie wprowadzić nowe przepisy w swojej firmie? I dlaczego warto skorzystać ze wsparcia niezależnego eksperta?

Wsparcie brokera

Zapisz się na newsletter

bądź na bieżąco z nowinkami PPK i otrzymuj zaproszenia na bezpłatne webinary.

Zapisz się na newsletter

Rola i obowiązki pracodawcy

 • Wybór instytucji finansowej zgodnie z Art. 7 ustawy o PPK a w szczególności z uwzględnieniem najlepiej rozumianego interesu pracownika
 • Zawarcie umowy o zarządzanie oraz prowadzenie PPK
 • Wdrożenie PPK w organizacji w tym : przeprowadzenie kampanii informacyjnej wśród pracowników, przeszkolenie pracowników działu HR, przyjmowanie wniosków od pracowników o niedokonywanie wpłat do PPK
 • Terminowe i prawidłowe naliczanie oraz przekazywanie wpłat do PPK
 • Archiwizowanie pełnej dokumentacji
 • Pilnowanie terminu ponownego zapisania i odprowadzania wpłat (co 4 lata)
 • Terminowe przekazywanie uczestnikom, podmiotowi prowadzącemu program, organom nadzorującym PPK wszelkich niezbędnych informacji
 • Obsługa transferów związanych z migracją pracowników

Dlaczego warto skorzystać ze wsparcia niezależnego eksperta przy wdrażaniu PPK?

Pomoc w wyborze najlepszej Instytucji Finansowej oferującej PPK w zakresie:

 • Doświadczenia w zarządzaniu aktywami finansowymi PPK zarówno w długim, średnim i krótkim horyzoncie inwestycyjnym z uwagi na charakter funduszy cyklu życia będących podstawą PPK;
 • Stabilności i wiarygodności kapitałowej instytucji zarządzającej inwestycjami;
 • warunków finansowych PPK;
 • Interesu osób zatrudnionych (dodatkowych benefitów dla pracowników firm); innych

Wsparcie w opracowaniu strategii komunikacyjnej

Oraz prowadzeniu dialogu ze: Związkami Zawodowymi / Radą Pracowników / Pracownikami

 

Pomoc w sprawnym procesie implementacji PPK:

 • Wynegocjowanie korzystnych umów o zarządzanie i prowadzenie PPK;
 • Zapewnienie wsparcia systemowego dla działów HR w zgłaszaniu pracowników i zarządzaniu składkami pracowników;
 • Zapewnienie wsparcia w raportowaniu i rozliczaniu składek na PPK;
 • Spełnienie obowiązków informacyjnych względem pracowników;

Wsparcie w procesie zarządzania PPK po implementacji:

 • Obieg dokumentów (zarzadzanie deklaracjami i wnioskami zarówno w formie elektronicznej jak i papierowej)
 • Zapisy i wypisy z PPK, wypłaty transferowe
 • Podnoszenie i obniżanie dobrowolnych składek na PPK – Pracodawcy i Pracownika;
 • Obowiązki informacyjne względem Instytucji Finansowej/PFRu

Cel PPK

Celem PPK jest systematyczne gromadzenie oszczędności przez uczestników rynku pracy z przeznaczeniem na wypłatę w chwili osiągnięcia 60 roku życia. Środki gromadzone w ramach programu mają charakter prywatnej własności uczestnika.

Kto może oferować PPK?

Instytucje finansowe, które ustawodawca uprawnia do oferowania i prowadzenia PPK to:

 • towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI),
 • powszechne i pracownicze towarzystwa emerytalne (PTE) i
 • zakłady ubezpieczeń na życie (TUnŻ).

Jak się zapisać?

Przystąpienie osób uprawnionych do PPK odbywa się na zasadach automatycznego zapisu, którego dokonuje pracodawca. Obligatoryjnie uczestnikiem programu staje się każda osoba zatrudniona w wieku poniżej 55 lat.

Osoby zatrudnione spełniające kryterium wieku 55-70 lat przystępują do programu poprzez złożenie pracodawcy odpowiedniego wniosku. Osoby powyżej 70. roku życia nie mogą być uczestnikiem PPK. 

Każdy uczestnik programu na podstawie pisemnej deklaracji złożonej pracodawcy może zrezygnować z dokonywania wpłat. Co cztery lata począwszy od 2023 roku następuje automatyczne dokonywanie wpłat. Uczestnik programu każdorazowo może ponownie złożyć deklarację rezygnacji.

Kogo dotyczy PPK?

Uczestnikami programu są osoby zatrudnione, jeśli otrzymują wynagrodzenie stanowiące podstawę składek na obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne i rentowe: pracownicy, osoby wykonujące pracę nakładczą, członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych, osoby fizyczne wykonujące  pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, członkowie rad nadzorczych.

Czy PPK jest obowiązkowe?

Każdy pracodawca jest zobligowany utworzyć PPK – także w przypadku, gdy tylko jeden zatrudniony wyrazi chęć gromadzenia środków w ramach programu.

Z obowiązku utworzenia PPK zwalania pracodawcę jedynie fakt prowadzenia Pracowniczego Programu Emerytalnego (PPE) przy składce podstawowej na poziomie 3,5% i jeśli do programu przystąpiło co najmniej 25% osób zatrudnionych. W zależności od ilości zatrudnionych różna jest data obowiązku utworzenia i zarejestrowania programu:

 • Firmy zatrudniające
  250+ osób

  1.07.2019 r.

 • Firmy zatrudniające
  50+ osób

  1.01.2020 r.

 • Firmy zatrudniające
  20+ osób

  1.07.2020 r.

 • Firmy zatrudniające < 20 osób
  i sektor publiczny

  1.01.2021 r.

Wybór instytucji finansowej prowadzącej PPK

Decyzja ta jest jedną z najistotniejszych w kontekście ustawy o PPK,  która nakłada na pracodawców szereg wymogów formalnych oraz co za tym idzie – ewentualną odpowiedzialność za nierzetelnie przeprowadzony proces selekcji i działanie na szkodę pracownika. 

Decyzja ta jest jedną z najistotniejszych w kontekście ustawy o PPK,  która nakłada na pracodawców szereg wymogów formalnych oraz co za tym idzie – ewentualną odpowiedzialność za nierzetelnie przeprowadzony proces selekcji i działanie na szkodę pracownika.  Ocena efektywności finansowej czy szeroko rozumianego interesu pracowniczego, nie jest formalnie obostrzona konkretnymi schematami działania – dając pracodawcy pewną swobodę w podejmowaniu samodzielnych decyzji w tym obszarze.

Niesie to jednak za sobą konkretne konsekwencje wynikające z odpowiedzialności firmy do zachowania należytej staranności w tym procesie. Podmiot gromadzący oraz zarządzający środkami pracowników będzie istotnym filarem nowej polityki emerytalnej – ma w teorii pomnażać zgromadzony kapitał przez odpowiednie inwestowanie, tak by po latach osiągnąć zysk umożliwiający dodatkowe wsparcie świadczenia “podstawowego”, wypłacanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wybór instytucji finansowej, która będzie prowadziła program PPK powinien być dokonany przez pracodawcę w porozumieniu z działającymi u niego związkami zawodowymi, a w razie ich braku, z inną wyłonioną reprezentacją pracowników. Jeżeli na miesiąc przed upływem terminu, w którym podmiot zatrudniający jest zobowiązany zawrzeć umowę z instytucją finansową nie zostanie osiągnięte porozumienie pracodawca samodzielnie podejmuje decyzję o wyborze. Związek zawodowy nie jest stroną umowy o prowadzenie PPK.

Zapisz się na newsletter PPK!
Akceptuję - ochrona danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Equinum Broker sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu (41-200), ul. Kiepury 11. Inspektorem ochrony danych w Equinum Broker sp. z o.o. jest Pan Przemysław Bańko. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: iod@kontraktrodo.pl.
Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE stanowi:
art. 6 ust.1 lit. f) - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora

Pani/Pan dane osobowe przetwarzane będą do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych, to jest do komunikacji z użytkownikiem strony.

Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do uzyskania informacji o danych osobowych, na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i dostarczenia kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu.

Administrator danych nie dokonuje profilowania i nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany.

Przeczytaj na naszym blogu:

 • PPK na kwadrans przed premierą ...

  Do daty wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych pozostało niewiele czasu Na łamach kwietniowego numeru miesięcznika Benefit – adresowa[...]

 • PPK: wybór instytucji finansowej

  Przed wieloma przedsiębiorstwami już niedługo stanie kluczowe wyzwanie w postaci wyboru instytucji finansowej mającej zająć się obsługą groma[...]

 • Poprawki do ustawy o PPK szansą dl...

  Prace związane z wdrożeniem PPK nabierają tempa 26 września Komisja Finansów Publicznych przyjęła sprawozdanie dotyczące projektu ustawy o Pra[...]

Zadbaj o swoją przyszłość na 100%

Akceptuję - ochrona danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
1. Administratorem danych jest EQUINUM Broker Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu, ul. Kiepury 11 (zwany dalej Administratorem lub EQUINUM Broker). Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres email: biuro@equinum.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych pana Przemysława Bańko, z którym można się skontaktować -
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych - poprzez email: iod@kontraktrodo.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE stanowi:
art. 6 ust.1 lit. f) - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora

Pani/Pan dane osobowe przetwarzane będą do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych, to jest do komunikacji z użytkownikiem strony poprzez udzielenie odpowiedzi na formularz kontaktowy.

Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do uzyskania informacji o danych osobowych, na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi na formularz.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i dostarczenia kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia i udzielenia odpowiedzi na przesłany formularz.

Administrator danych nie dokonuje profilowania i nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany.

Jak oceniasz tą podstronę?
Equinum Broker