Ubezpieczenie NNW szkolne

Oferta dla Klientów EQUINUM Broker

Kto może zostać objęty ubezpieczeniem?

Program ubezpieczenia NNW dedykowany jest dzieciom Klientów EQUINUM Broker
od 6. miesiąca życia oraz studentom do 26 r. ż.

Co obejmuje ubezpieczenie NNW szkolne?

Ubezpieczenie NNW szkolne to 7-wariantowy program ubezpieczenia w SIGNAL IDUNA

Polska TU S.A. , w składce od 32 zł do 275 zł (niższa składka za drugie i kolejne dziecko w rodzinie), odnoszący się do nagłych i nieprzewidzianych zdarzeń losowych dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, a także studentów do 26 roku życia, którego rolą jest ochrona ich życia i zdrowia.

Ochroną ubezpieczeniową są objęte wszystkie aspekty życia, przez całą dobę, przez wszystkie dni tygodnia – nie tylko te związane z uczęszczaniem do szkoły.

Zakres czasowy wynosi pełne 12 miesięcy, co oznacza, że obejmuje także przerwy świąteczne, ferie, wakacje.

Pobierz ulotkę informacyjną

Pobierz OWU

Jak zapisać dziecko do ubezpieczenia?

Wejdź na kochamtodbam.pl

 1. Wpisz dedykowany kod: 78912
 2. Wybierz wariant, który odpowiada Twoim potrzebom,
 3. Opłać jednorazową składkę korzystając z bankowości internetowej.


  Termin maksymalny – 31 października

Z tytułu jakich zdarzeń ubezpieczyciel wypłaci świadczenie?

Zakres ubezpieczenia obejmuje między innymi:

 • Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek NNW (także w razie gdy nie orzeczono trwałego uszczerbku!)

 • Świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu w wyniku NNW

 • Świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu w wyniku choroby

 • Świadczenie z tytułu poważnego zachorowania

 •  

  Zwrot kosztów leczenia oraz zwrot kosztów rehabilitacji z tytułu NNW (w tym także koszty odbudowy zębów)

 •  

  Zwrot kosztów wypożyczenia lub nabycia środków specjalnych albo uszkodzenia sprzętu medycznego

 •  

  Świadczenie z tytułu pogryzienia przez zwierzęta, w tym również świadczenie z tytułu zachorowania na boreliozę

 •  

  Świadczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego wskutek NNW lub/i śmierci prawnego opiekuna wskutek NNW

Czym różnią się dostępne warianty ubezpieczenia NNW dla dzieci?

7 dostępnych wariantów ubezpieczenia różni się wysokością sum ubezpieczenia, wysokością świadczeń oraz składką
Każdy Rodzic ma prawo samodzielnie wybrać wariant ubezpieczenia dla swojego dziecka kierując się oczekiwaniami, doświadczeniem i zasobnością portfela.

Wystarczy poświęcić chwilę – zapoznać się z ulotką i wybrać najlepsze rozwiązanie, które zabezpieczy potrzeby dziecka.

Co wyróżnia przedstawioną ofertę ubezpieczenia NNW dla dzieci na tle innych ofert rynku?

 • Bardzo wysokie sumy ubezpieczenia w ramach trwałego uszczerbku na zdrowiu
 • Wysokie świadczenia w wyniku złamania, zwichnięcia i skręcenia, ran, a nawet pogryzienia przez zwierzęta
 • Ochrona dziecka w szkole i poza nią, również w trakcie zajęć dodatkowych, klubach sportowych oraz na wakacjach.
 • Ochrona z tytułu uprawiania sportów w ramach zajęć szkolnych oraz w życiu prywatnym, m.in. powszechne sporty walki, piłka nożna, siatkówka, koszykówka, jazda na nartach/snowboardzie (po wyznaczonych trasach), lekkoatletyka, jazda konna (rekreacyjna), pływanie, hokej.
 • Ochrona dziecka w sieci (w tym blokada rodzicielska, ID monitoring, wsparcie w ochronie reputacji internetowej)
 • Zwrot kosztów odbudowy zębów stałych w ramach rocznego limitu nawet do 1.500 zł na wszystkie następstwa nieszczęśliwych wypadków, maksymalnie 300 zł na jeden ząb.
 • Brak ograniczeń wypłaty świadczeń w przypadku poruszania się dziecka bez nadzoru osoby dorosłej.
 • Wypłata świadczenia z tytułu pokąsania, ukąszenia na podstawie dokumentacji potwierdzającej udzielenie pomocy ambulatoryjnej, bez wymogu pobytu w szpitalu.
 • Wypłata świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu w związku z chorobą, w tym COVID-19.
 • Organizacja i pokrycie kosztów korepetycji niezbędnych w następstwie NNW do 500 zł.
 • Assistance szkolny w ramach którego ubezpieczyciel zorganizuje i pokryje koszty wizyty lekarskiej, wizyty pielęgniarki, dostawy leków oraz transportu medycznego w związku z nieszczęśliwym wypadkiem
 • Zwrot kosztów pomocy psychologicznej po NNW.
 • Świadczenie z tytułu ataku padaczki, wstrząśnienia mózgu, zatrucia lub porażenia w wyniku NW oraz oparzenia i odmrożenia w wyniku NW.
 • Refundacja kosztów naprawy lub nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.
 • Proste zgłaszanie szkody i szybka ścieżka likwidacji i wypłaty świadczenia.
 • Brak zaangażowania Pracodawcy w proces zapisywania dzieci do ubezpieczenia.

Cenimy czas działów HR – zaangażowanie Pracodawcy ograniczone do minimum

Zaangażowanie Działów HR po stronie Pracodawcy jest ograniczone do minimum. Rodzice mogą zapisywać dzieci do ubezpieczenia sami, za pośrednictwem elektronicznego formularza, natomiast płatność składki odbywa się bezpośrednio online, na linii Rodzic – Ubezpieczyciel, bez potrąceń z wynagrodzenia. Certyfikat ubezpieczenia przesyłany jest na adres mailowy rodzica.

Jedyne zaangażowanie po stronie Działu Personalnego to poinformowanie Pracowników o ubezpieczeniu.Jak zgłosić szkodę?

ONLINE

 • Wejdź na stronę www
 • Zgłoś szkodę lub refundacje NNW
 • Wypełnij elektroniczny formularz zgłoszenia szkody
 • Wgraj zdjęcia lub skany wymaganych dokumentów

MAILOWO

PISEMNIE

Co warto wiedzieć:

 • Formularze niezbędne do zgłoszenia roszczenia, znajdziesz na stronie: www.signal-iduna.pl/do-pobrania/.
 • Przed wypełnieniem formularza przygotuj: PESEL, numer telefonu, adres e-mail, swój numer rachunku bankowego oraz dokumenty potwierdzające zdarzenie ubezpieczeniowe.
 • Do każdego zgłoszenia dołącz kserokopie dowodu osobistego, z zasłoniętym wizerunkiem.
 • Zawsze dołączaj czytelna dokumentacje medyczna (nawet w formie elektronicznej).

Ubezpieczamy odpowiedzialnie

Akceptuję - ochrona danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
1. Administratorem danych jest EQUINUM Broker Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu, ul. Kiepury 11 (zwany dalej Administratorem lub EQUINUM Broker). Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres email: biuro@equinum.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych pana Przemysława Bańko, z którym można się skontaktować -
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych - poprzez email: iod@kontraktrodo.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE stanowi:
art. 6 ust.1 lit. f) - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora

Pani/Pan dane osobowe przetwarzane będą do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych, to jest do komunikacji z użytkownikiem strony poprzez udzielenie odpowiedzi na formularz kontaktowy.

Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do uzyskania informacji o danych osobowych, na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi na formularz.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i dostarczenia kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia i udzielenia odpowiedzi na przesłany formularz.

Administrator danych nie dokonuje profilowania i nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu

Urszula Sitkowska

Zastępca Dyrektora Działu Ubezpieczeń Grupowych na Życie i Programów Zdrowotnych

nnwdladzieci@equinum.pl

 

Jak oceniasz tą podstronę?
Equinum Broker