Uszkodzenie kabli światłowodowych

Sytuacja zastana

Specjalistyczna firma budowlana prowadziła dla swojego kontrahenta prace rozbiórkowe budynków usługowo-magazynowych oraz drogi prowadzącej do rozbieranych obiektów.

Podczas prac przy rozbiórce drogi z płyt betonowych i załadunku gruzu na samochody za pomocą koparki, uszkodzony został kabel światłowodowy wraz z kanalizacją kablową, stanowiący własność spółki telekomunikacyjnej. Poszkodowana spółka zwróciła się do firmy budowlanej z roszczeniem odszkodowawczym, obejmującym koszty naprawy infrastruktury oraz kabla światłowodowego, dopuszczając opcjonalnie możliwość zgłoszenia szkody w ramach posiadanego przez firmę budowlaną ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.  Po zapoznaniu się z okolicznościami zdarzenia oraz przeprowadzonej z klientem analizie przyczyn powstania szkody uzgodniliśmy, iż szkoda  zgłoszona zostanie do ubezpieczyciela w ramach posiadanego przez klienta ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem. Wszczęte więc zostało postępowanie likwidacyjne w sprawie.

W toku tego postępowania do klienta wpłynęło kolejne roszczenie innego poszkodowanego będącego spółką prowadzącą działalność handlową na kwotę ponad 100.000,00 zł o naprawienie szkody, której poszkodowana spółka miała doznać w wyniku przerwania światłowodu i braku dostępu do serwera przez okres kilku dni. Przerwanie światłowodu, zdaniem poszkodowanej, doprowadziło do sytuacji, w której spółka przez wskazany okres nie mogła prowadzić swojej działalności, co skutkowało, według relacji poszkodowanego, utratą możliwości realizowania sprzedaży i brakiem obrotu w tym okresie.  Poszkodowana spółka wykazywała, że jakkolwiek nie doznała żadnej szkody rzeczowej, to poniosła stratę finansową.

Analogicznie, jak w przypadku pierwszego roszczenia,  zostało ono zgłoszone  ubezpieczycielowi.

Nasze rozwiązanie

W przypadku pierwszego roszczenia, po analizie zebranej dokumentacji szkodowej, towarzystwo ubezpieczeń wypłaciło poszkodowanej spółce telekomunikacyjnej  odszkodowanie za uszkodzony światłowód i kanalizację kablową w uzasadnionej i wykazanej przez poszkodowanego wysokości.

W drugim przypadku, postępowanie likwidacyjne zakończyło się odmową wypłaty odszkodowania z uwagi na fakt, że poszkodowana spółka nie wykazała związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy zgłaszaną szkodą a działaniem sprawcy, wobec którego skierowała roszczenie odszkodowawcze oraz nie udokumentowała wysokości poniesionych strat. Nie godząc się z decyzją ubezpieczyciela, poszkodowany skierował sprawę na drogę postępowania sądowego, zatem o zasadności roszczenia poszkodowanego zadecyduje sąd.

Interes majątkowy klienta w przypadku obu typów roszczeń został należycie zabezpieczony przed konsekwencjami wyrządzenia szkody osobie trzeciej poprzez zawarcie umowy ubezpieczenia  odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem, w której zakres ochrony poszerzony został o klauzulę czystych strat finansowych z wysokim limitem odpowiedzialności, adekwatnym do prowadzonej przez klienta działalności  gospodarczej.

Umowa ubezpieczenia obejmująca występujące u klienta ryzyka, z sumą ubezpieczenia odpowiadającą rodzajowi i rozmiarowi prowadzonej działalności oraz wysokości potencjalnych szkód,  zapewniła ochronę majątku klienta przed koniecznością pokrycia z tego majątku zobowiązania wynikającego z obowiązku  naprawienia szkody  wyrządzonej osobie trzeciej.   

Jak oceniasz tą podstronę?
Equinum Broker