Zalanie w podmiocie leczniczym

Sytuacja zastana

W podmiocie leczniczym doszło do zalania z kanalizacji pomieszczeń budynku gospodarczego i technicznego. Zdarzenie spowodowało znaczne szkody, ponieważ woda w pomieszczeniach sięgała około 1 m wysokości, w wyniku czego zawilgoceniu i zabrudzeniu uległy ściany w budynkach a uszkodzeniu urządzenia automatyki znajdujące się w budynku technicznym.

Przyczyną zdarzenia okazała się niedrożność sieci wodnokanalizacyjnej spowodowana zatorem w instalacji. W sprawie szczególnie ważne dla klienta było szybkie przywrócenie  pomieszczeń do stanu sprzed zdarzenia.

O szkodzie niezwłocznie powiadomiono przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne, które wdrożyło wewnętrzną procedurę  weryfikacji przyczyn zdarzenia, nie przyjmując jednak swej  odpowiedzialności za szkodę.

Oceniliśmy, że w  takiej sytuacji proces likwidacji szkody z polisy odpowiedzialności cywilnej sprawcy  może być  wydłużony w czasie.

Konieczne stało się więc poszukiwanie innych rozwiązań, umożliwiających szybkie przywrócenie funkcji zalanym pomieszczeniom.

Zaproponowaliśmy klientowi zgłoszenie szkody w ramach własnej umowy ubezpieczenia mienia z takim założeniem, że po zakończeniu procesu likwidacji wystąpimy do ubezpieczyciela o podjęcie działań regresowych wobec sprawcy.

Klient zaakceptował rozwiązanie i dokonano zgłoszenia szkody ubezpieczycielowi. Celem minimalizacji skutków zdarzenia klient przystąpił do usuwania nieczystości z zalanych pomieszczeń, o czym niezwłocznie został powiadomiony ubezpieczyciel, z którym uzgodniono również, że ubezpieczony zrealizuje  osuszanie  jeszcze przed dokonaniem oględzin przez ubezpieczyciela. W trakcie oględzin, celem dalszego przyśpieszenia procesu likwidacji, klient został poinformowany o wymogach ubezpieczyciela w zakresie dokumentowania szkody, kosztów i wydatków na jej usunięcie.

Po oględzinach wystąpiliśmy do zakładu ubezpieczeń o wypłatę kwoty zaliczkowej na pokrycie kosztów osuszania i naprawę urządzeń automatyki, uzyskując akceptację ubezpieczyciela.

Kolejnym, istotnym etapem likwidacji szkody było uzgodnienie z ubezpieczycielem kosztów prac naprawczych. W tym celu klient przedstawił kalkulacje prac remontowych. Ubezpieczyciel początkowo zakwestionował niektóre pozycje kosztorysu. Po konsultacji z ubezpieczonym i omówieniu spornych pozycji kosztorysowych, przedstawiliśmy ubezpieczycielowi wyjaśniania co do zasadności poniesienia  wskazanych wydatków.

Ubezpieczyciel zgodził się z zaprezentowaną argumentacją i dalszy proces likwidacji przebiegł bez zakłóceń.

Nasze rozwiązanie

Klient przeprowadził prace remontowe po zalaniu, naprawił automatykę w budynku technicznym, a zakład ubezpieczeń wypłacił należne odszkodowanie (w kwocie 45.860,00 zł).

Dzięki  zaproponowanemu rozwiązaniu ubezpieczony nie musiał oczekiwać na zakończenie procesu likwidacji szkody z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej sprawcy (przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego) celem uzyskania odszkodowania, ani też angażować własnych środków, by naprawić szkodę.

Po zakończeniu procesu likwidacji wystąpiliśmy do ubezpieczyciela o podjęcie działań regresowych wobec sprawy. Postępowanie regresowe zakończyło się pozytywnie, co w efekcie spowodowało, iż  wypłacone przez ubezpieczyciela odszkodowanie nie obciążyło polisy własnej klienta.    

Jak oceniasz tą podstronę?
Equinum Broker