Poprawki do ustawy o PPK szansą dla PPE

Prace związane z wdrożeniem PPK nabierają tempa

26 września Komisja Finansów Publicznych przyjęła sprawozdanie dotyczące projektu ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK). Komisja przyjęła szereg doprecyzowujących poprawek – najważniejsza zmiana dotyczy przywrócenia zapisów o relacjach między istniejącymi Pracowniczymi Programami Emerytalnymi (PPE) a wprowadzeniem PPK. Przyjęta przez Komisję poprawka do rządowego projektu pozwala na wprowadzenie PPE lub dostosowanie istniejących PPE do wymogów dopuszczających zwolnienie z tworzenia PPK.

Poprawki do projektu PPK – Art. 133 ust 1.

W dniu wczorajszym przegłosowano istotną poprawkę dotyczącą kwestii zwolnień z tworzenia PPK w momencie gdy w przedsiębiorstwie funkcjonują już Pracownicze Programy Emerytalne (PPE), działające na ściśle określonych warunkach.

Treść nowego artykułu: „Art. 133 ust 1. Przepisów ustawy nie stosuje się do podmiotu zatrudniającego, który w terminie wskazanym w art. 134 ust. 1 prowadzi PPE oraz nalicza i odprowadza składki podstawowe w rozumieniu ustawy o pracowniczych programach emerytalnych do PPE w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia w rozumieniu art. 2. pkt 15 ustawy o pracowniczych programach emerytalnych, jeżeli do PPE przystąpiło co najmniej 25% osób zatrudnionych w danym podmiocie zatrudniającym”.

Co te poprawki oznaczają dla pracodawców?

Zyskali oni cenny czas na dostosowanie swoich modeli PPE lub ich stworzenie i wprowadzenie przed datą wejścia w życie obowiązku utworzenia w zakładzie pracy Pracowniczych Planów Kapitałowych. Poprzedni projekt ustawy ograniczał czas na wprowadzenie PPE do 1 stycznia 2019, co biorąc pod uwagę obecny średni czas rejestracji PPE przez Komisję Nadzoru Finansowego (blisko 3 miesiące), byłoby bardzo trudne do terminowego zrealizowania. Zgodnie z obecnym projektem ustawy czas ten został wydłużony do 1 lipca 2019 r.

Obowiązkowy charakter PPK wywołuje konieczność wyboru – analizy obu modeli emerytalnych oraz wybór tego, najbardziej korzystnego z perspektywy danego przedsiębiorstwa i jego polityki personalnej.

Zespół Equinum Broker oferuje szerokie wsparcie w zakresie analizy porównawczej PPK i PPE z perspektywy organizacji, wsparcie  w działaniach związanych z wyborem dostawcy usługi, prezentację analizy kadrze zarządzającej,  przygotowanie odpowiedniej komunikacji podjętej decyzji pracownikom, poprzez wskazanie kosztów i korzyści dla pracowników, przeprowadzenie warsztatów dla pracowników nt. zasad funkcjonowania i opodatkowania wybranego systemu oszczędzania.

Jak oceniasz tą podstronę?
Equinum Broker