PPK: wybór instytucji finansowej

Przed wieloma przedsiębiorstwami już niedługo stanie kluczowe wyzwanie w postaci wyboru instytucji finansowej mającej zająć się obsługą gromadzonego przez pracowników kapitału

Decyzja ta jest jedną z najistotniejszych w kontekście ustawy o PPK, która nakłada na pracodawców szereg wymogów formalnych oraz co za tym idzie – ewentualnej odpowiedzialności za nierzetelnie przeprowadzony proces selekcji i działanie na szkodę pracownika. W kontekście kilku ostatnich lat oraz ujawnianych afer na rynku finansowym, wybór wiarygodnej instytucji jest w naturalny sposób obarczony pewnym stopniem ryzyka.

Pełny tekst ustawy o PPK

Należyta staranność wyboru instytucji finansowej

Podmiot gromadzący oraz zarządzający środkami pracowników będzie istotnym filarem nowej polityki emerytalnej – ma w teorii pomnażać zgromadzony kapitał przez odpowiednie inwestowanie, tak by po latach osiągnąć zysk umożliwiający dodatkowe wsparcie świadczenia “podstawowego”, wypłacanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Pracodawca nie ma jednak pełnej swobody w wyborze instytucji finansowej – jest ograniczany przez konkretne zapisy ustawy z 4 października 2018 roku o Pracowniczych Planach Kapitałowych.

Art. 7 ust. 3 ustawy o PPK

Podmiot zatrudniający, w porozumieniu z zakładową organizacją związkową działającą w tym podmiocie zatrudniającym, wybiera instytucję finansową, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie PPK. Wyboru dokonuje się w szczególności na podstawie oceny proponowanych przez instytucje finansowe warunków zarządzania środkami gromadzonymi w PPK, ich efektywności w zarządzaniu aktywami oraz posiadanego przez nie doświadczenia w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub funduszami emerytalnymi. Wyboru dokonuje się mając także na uwadze najlepiej rozumiany interes osób zatrudnionych“.

Ocena efektywności finansowej czy szeroko rozumianego interesu pracowniczego, nie jest formalnie obostrzona konkretnymi schematami działania – dając pracodawcy pewną swobodę w podejmowaniu samodzielnych decyzji w tym obszarze. Niesie to jednak za sobą konkretne konsekwencje wynikające z odpowiedzialności firmy do zachowania należytej staranności w tym procesie.

Wybór instytucji finansowej PPK a konsekwencje

Na ten moment liczba podmiotów deklarujących gotowość do oferowania PPK to około 20 instytucji, których oferty i warunki współpracy muszą zostać dokładnie ocenione przez pryzmat kryteriów oraz wartości zwrotnej dla pracowników przedsiębiorstwa. Co istotne – w trakcie przeprowadzania procesu wyboru, pracodawca nie może ograniczać w nim udziału konkretnym podmiotom.

Mając to na względzie – naturalną metodą selekcji jest pełna procedura przetargowa na warunkach komunikowanych zarówno instytucjom finansowym jak również samym zatrudnionym w firmie pracownikom. Pozwala to osiągnąć przejrzyste kryteria rozstrzygnięcia a uczestnikom przetargu na konkurowanie ze sobą w ramach określonych wytycznych – w domyśle z korzyścią dla przedsiębiorstwa oraz jego kadr.

Odpowiedzialność pracodawcy

Nienależyte przeprowadzenie procesu wyboru podmiotu finansowego może nieść za sobą konkretną odpowiedzialność – zarówno ze strony instytucji obsługujących PPK jak i samych pracowników przedsiębiorstwa, którzy mogą domagać się odszkodowania od firmy jeśli podjęte przez nią działania nie zagwarantowały optymalnego poziomu wiarygodności lub w rezultacie okazały się dla nich szkodliwe. Nie można również wykluczyć odpowiedzialności karnej dla kadry menadżerskiej w sytuacji rażącej nieodpowiedzialności i naruszania procedur.

Warto w tym miejscu podkreślić, że poprawne przeprowadzenie procedury stanowi realne zabezpieczenie dla przedsiębiorstwa w scenariuszu gdy wyniki finansowe funduszy wybranego podmiotu finansowego okażą się po latach niekorzystne, a więc spowodują konkretną stratę po stronie uczestników PPK.

Rola Equinum Broker w wyborze instytucji finansowej dla PPK

Nasza kancelaria brokerska, dbając o interes klienta, wesprze proces selekcji poprzez oferowanie specjalistycznego raportu z analizy instytucji finansowych oferujących PPK oraz poprzez nadzór nad formalnym etapem wyłaniania najkorzystniejszej oferty współpracy. Wieloletnie doświadczenie w obsłudze procedur ubezpieczeniowych oraz wdrażanie programów pracowniczych w organizacjach zatrudniających tysiące osób pozwala nam na wiarygodne, rzetelne oraz wartościowe wsparcie Państwa organizacji na każdym etapie implementacji Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Jak oceniasz tą podstronę?
Equinum Broker