Jak poprawnie oszacować sumę ubezpieczenia utraty zysku

Ubezpieczenia zysku mają na celu rekompensatę strat finansowych

Wypracowywanie zysku jest kluczowym przedmiotem działalności każdego przedsiębiorstwa oraz czynnikiem warunkującym jego rozwój, stagnację lub utratę pozycji rynkowej.

Ten typ produktów ubezpieczeniowych jest ściśle powiązany z ubezpieczeniem majątkowym i funkcjonuje w obszarze trzech głównych wariantów w postaci:

 • (BI) ubezpieczenia utraty zysku – ryzyka ogniowe,
 • (MLoP) ubezpieczenia utraty zysku – ryzyka maszynowe,
 • (ALoP) ubezpieczenia utraty zysku – ryzyka budowlano-montażowe.

Ochronie podlega tym samym wartość niematerialna wyrażona w konkretnym przedziale czasu, gdyż zysk ze swojej natury nigdy nie przyjmuje wartości stałych i gwarantowanie powtarzalnych.

Ubezpieczeniowy zysk brutto

Na bazie krajowych przepisów podatkowych wyliczany jest najczęściej na podstawie danych rachunkowych przedsiębiorstwa i opierany jest o wartości:

 • przychodów netto ze sprzedaży – w tym wyrobów gotowych, usług oraz towarów,
 • kosztów działalności operacyjnej związanym z generowaniem przychodu,
 • zysków ze sprzedaży.

Pozostałe źródła przychodów oraz koszty wykazywane w przedsiębiorstwie nie powinny być uwzględniane w szacunkach. Ubezpieczeniowy zysk brutto na dany okres wylicza się więc jako:

1) różnicę pomiędzy przychodami ze sprzedaży a kosztami zmiennymi działalności operacyjnej, skorygowanymi o stan zapasów:

zysk brutto = obrót – koszty zmienne działalności operacyjnej + stan końcowy zapasów – stan początkowy zapasów

lub

2) w postaci sumy zysku / straty ze sprzedaży za dany okres oraz poniesionych stałych kosztów działalności operacyjnej

zysk brutto = zysk ze sprzedaży + koszty stałe działalności operacyjnej

Koszty działalności operacyjnej na potrzeby ubezpieczenia dzielone są na koszty stałe oraz koszty zmienne.

Koszty stałe

Pozostają w wytyczonych wartościach granicznych przyjętych na dany okres czasowy. Zaliczyć możemy do nich:

 • podatki i opłaty lokalne,
 • amortyzacja środków trwałych i WNiP,
 • wynagrodzenia,
 • składki ubezpieczeniowe,
 • i inne.

Koszty zmienne

Ich wartość kształtuje się w zależności od czynników takich jak chociażby wartość produkcji – generująca zapotrzebowanie na zwiększoną ilość surowca a tym samym finalnie większy koszt w danym okresie czasu. Zaliczyć możemy do nich:

 • koszty materiałów produkcyjnych,
 • zużycie energii w obszarze produkcji,
 • transport i dystrybucję,
 • opłaty licencyjne,
 • i inne.

Co warte podkreślenia – koszty zmienne nie są obejmowane ubezpieczeniem, gdyż w sytuacji zmniejszenia lub zatrzymania produkcji ich wartość będzie maleć lub przyjmie wartość zerową.

Okres odszkodowawczy i jego granica

Ubezpieczenie utraty zysku obejmuje wartość przyszłą – jeszcze nie osiągniętą przez przedsiębiorstwo. Dla ubezpieczyciela istotne jest określenie maksymalnej sumy ubezpieczenia oraz granicy czasowej odszkodowania – wiążącej go do wypłaty środków.

Okres odszkodowawczy jest definiowany w umowie i zależy od typu ubezpieczenia. Maksymalny okres odszkodowawczy wyznacza górną granicę odpowiedzialności sprzedawcy polisy od początku okresu odszkodowawczego.

Ustalenie okresu odszkodowawczego wymaga:

 • określenia profilu działalności przedsiębiorstwa,
 • określenia maksymalnego zakresu potencjalnej szkody,
 • określenia czasu niezbędnego do usunięcia szkody,
 • określenia czasu potrzebnego na odzyskanie poziomu obrotów sprzed szkody,
 • określenia wielkości rezerw i zapasów na nieprzewidywalne okoliczności.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje utratę zysku brutto, w stosunku do której występuje potwierdzony związek przyczynowo-skutkowy między ubezpieczonym zdarzeniem losowym, szkodą w mieniu, zakłóceniem/przerwą w działalności i tą utratą. 

Ustalenie właściwych wartości jest kluczowe by uniknąć niedoubezpieczenia i wypłaty z proporcji, w sytuacji faktycznej szkody.

Zwrócić należy również uwagę na wyłączenia i ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej. Zakres wyłączeń i ograniczeń ochrony ubezpieczeniowej określony jest w OWU utraty zysku u poszczególnych Ubezpieczycieli i nie jest jednakowy.  

Jak oceniasz tą podstronę?
Equinum Broker