OC członków zarządu: wszystko o ubezpieczeniu D&O

W języku potocznym ubezpieczenie D&O doczekało się wielu określeń. Pośród nich warto wymienić chociażby takie, jak: OC zarządu lub władz spółki, a nawet OC kierownictwa czy OC dla managerów. Tymczasem, oryginalna nazwa tego ubezpieczenia brzmi po prostu D&O, czyli skrót pochodzący od zwrotu directors and officers. Właśnie pod tym dwuliterowym oznaczeniem ubezpieczenie jest dziś najbardziej rozpoznawane.

W tym artykule czeka na Ciebie komplet informacji, dzięki którym dowiesz się, jaką ochronę zapewnia ubezpieczenie D&O, kto może z niego skorzystać, ile wynosi cena takiego produktu, a także pozyskasz szereg innych, cennych wiadomości.

Zakres ubezpieczenia członków zarządu

Zakres ochrony D&O jest bardzo szeroki i co do swojej istoty – zapewnia osobom ubezpieczonym realne wsparcie w przypadku konieczności wypłaty odszkodowania spółce lub osobom trzecim. Tytułem takiej wypłaty są z kolei szkody wyrządzone przez osoby zarządzające.

Zasadniczy zakres podstawowy ochrony obejmuje pokrycie roszczeń skierowanych do osób ubezpieczonych lub spółki oraz pokrycie kosztów: porady prawnej, obrony i nadzwyczajnych. W ramach ochrony dodatkowej, w standardzie jest dziś oferowany szeroki katalog zdarzeń:

 • odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe (art. 116 i 107 ordynacji podatkowej),
 • dopuszczone poprzez prawo kary, grzywny, sankcje cywilnoprawne i administracyjne oraz ich koszty,
 • nadwyżkowe koszty obrony, dodatkowe limity dla członków RN,
 • koszty obrony w przypadku szkód osobowych lub za naruszenia przepisów BHP,
 • koszty roszczeń z tytułu szkód pracowniczych,
 • koszty stawiennictwa osoby ubezpieczonej przed sądem,
 • koszty pomocy psychologicznej,
 • koszty naprawy wizerunku i PR,
 • koszty obrony w związku ze skażeniem środowiska,
 • koszty zdarzenia kryzysowego,
 • koszty zarządzania krytycznym zdarzeniem regulacyjnym,
 • dodatkowa szkoda majątkowa spółki z tytułu nieopłacenia w terminie lub należytej wysokości podatków,
 • posiedzenie doradcze dotyczące krytycznych okoliczności,
 • koszty w przypadku ograniczenia praw własności nieruchomości lub mienia ponoszone na zamieszkanie, media, ubezpieczenia osobowe lub kształcenie,
 • koszty pozyskania kaucji i postępowania ekstradycyjnego, poręczenia majątkowe.

Kogo obejmuje ubezpieczenie zarządu?

W standardzie, polisa D&O zapewnia ochronę wskutek roszczeń kierowanych do osób ubezpieczonych na podstawie jakiejkolwiek jurysdykcji i właściwości sądowej. Wyjątek stanowią roszczenia podlegające jurysdykcji i właściwości sądów Stanów Zjednoczonych.

Zazwyczaj zakres ochrony może zostać rozszerzony – co naturalnie wiąże się również z koniecznością opłacenia dodatkowej składki.

Podmiot wykupujący polisę D&O – o ile zachodzi taka potrzeba – może rozszerzyć ochronę tak, by objąć całą grupę kapitałową lub tylko podmioty wybrane. W takiej sytuacji, na etapie oceny ryzyka będą analizowane dane finansowe wszystkich podmiotów mających wejść do wspólnego programu.

W przypadku, gdy do zmiany polegającej na powstaniu (przez utworzenie lub nabycie) nowych spółek zależnych dojdzie trakcie trwania umowy – warunki D&O przewidują funkcję automatycznego objęcia tych podmiotów (oraz ich członków kierownictwa) zakresem dotychczasowej polisy.

Dzieje się to z zastrzeżeniem, że:

 • Suma aktywów podmiotu zależnego nie przekracza określonego w polisie (procentowo lub wartościowo) progu wartości aktywów spółki-matki.
 • Papiery wartościowe podmiotu zależnego nie są dopuszczone do obrotu giełdowego na terenie USA.
 • Podmiot zależny nie jest instytucją finansową w rozumieniu warunków ogólnych ubezpieczenia.

W sytuacji, kiedy aktywa podmiotu zależnego przekraczają ustalony próg aktywów spółki-matki, objęty on jest ochroną (bez obowiązku zapłaty dodatkowej składki) przez określony przez ubezpieczyciela okres (zazwyczaj między 30 a 60 dni). Okres ten trwa jednak nie dłużej niż do końca trwania dotychczasowej umowy ubezpieczenia. Za zgodą ubezpieczyciela i pod warunkiem zapłaty dodatkowej składki może on ulec wydłużeniu.

Jakie zdarzenia nie wchodzą w skład ubezpieczenia OC członków zarządu?

Jeśli chodzi katalog wyłączeń znoszących odpowiedzialność ubezpieczyciela – jest on krótki i ogranicza się do:

 • Roszczeń, które wynikły z nieprawidłowych zachowań spowodowanych umyślnie.
 • Nieprawidłowych zdarzeń lub zachowań, które były znane na chwilę zawierania umowy ubezpieczenia.
 • Szkód wynikających z odpowiedzialności cywilnej i zawodowej.
 • Uszkodzeń lub naruszeń ciała lub mienia.
 • Grzywien i kar wynikających z przepisów karnych i karnoskarbowych.

Przed czym chroni tzw. OC członków zarządu?

Polisy D&O posiadają konstrukcję „all risk”. W praktyce oznacza to, że pokryte ochroną są wszystkie zdarzenia i ryzyka, które zostaną ujawnione po raz pierwszy w trakcie pełnienia funkcji zarządczych i nadzorczych osoby ubezpieczonej. Wyjątek stanowią jedynie te, które zostały wskazane i wyłączone w treści umowy.

Dodatkowo, konstrukcja ubezpieczenia opiera się na tzw. triggerze claims made, co powoduje, że ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody wynikające z roszczeń zgłoszonych po raz pierwszy w okresie ubezpieczenia lub w dodatkowym okresie zgłaszania roszczeń.

Zatem, nieważne jest, kiedy powstała lub ujawniła się sama szkoda lub zaistniało zdarzenie ją powodujące. Istotna jest z kolei data zgłoszenia roszczenia. W praktyce oznacza to, że odpowiedzialność ubezpieczyciela nie ogranicza się jedynie do okresu 12 miesięcy od daty zawarcia polisy. Może bowiem zostać rozciągnięta w czasie, poprzez ustanowienie okresu retroaktywnego (przed zawarciem polisy) oraz w okresie dodatkowym (liczonym po wygaśnięciu polisy). 

Kto może skorzystać z ubezpieczenia D&O?

Zawierającymi umowę ubezpieczenia są osoby prawne – spółki akcyjne i z ograniczoną odpowiedzialnością.

Jednak ochrona z tytułu tzw. ubezpieczenia członków zarządu, może zostać zaaranżowana także dla innych podmiotów: fundacji, stowarzyszeń, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, instytutów badawczych, związków zawodowych czy samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

W przypadku polisy D&O mamy do czynienia z bardzo szerokim kręgiem osób ubezpieczonych, do którego zaliczają się byli, obecni i przyszli: członkowie władz spółki, zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, prokurenci, dyrektorzy i menedżerowie, a także inni pracownicy spółki, sprawujący funkcje zarządcze lub nadzorcze. Ubezpieczeniem na czas kierowania i prowadzenia projektów mogą zostać objęci także inni pracownicy – nawet jeśli nie pełnią żadnej funkcji kierowniczej.

Ochroną są objęte także osoby bliskie ubezpieczonemu w sytuacji, gdy ponoszą wspólnie z nim odpowiedzialność majątkową – czyli współmałżonkowie i spadkobiercy. Ryzyko egzekucji z majątku wspólnego powinno być zabezpieczone w równym stopniu jak inne zdarzenia związane z działalnością zarządczą.

Standardem w tego typu produktach jest „bezimienna” forma ubezpieczenia członków zarządu. To oznacza, że do kręgu osób objętych umową zaliczają się automatycznie wszystkie osoby spełniające definicję ubezpieczonego. Jest to bardzo praktyczne i wygodne rozwiązanie pozwalające uniknąć konieczności informowania ubezpieczyciela o zmianach w tym zakresie. 

Co do zasady, polisa D&O przede wszystkim chroni interes i majątek osoby ubezpieczonej. W praktyce zakres ochrony najczęściej jest rozszerzony tak, aby ubezpieczenie chroniło interes całej spółki.

Cena OC członka zarządu – ile kosztuje takie ubezpieczenie?

Koszt ochrony w ramach polisy D&O jest uzależniony od wielu czynników, z których najważniejsze to:

 • Rodzaj prowadzonej działalności oraz jej forma prawna.
 • Okres, od jakiego prowadzona jest działalność.
 • Kondycja finansowa spółki – oceniana na podstawie wyników za ostatni zamknięty rok obrachunkowy (w tym: przychody, wynik finansowy, aktywa oraz zobowiązania i rezerwy).

Biorąc pod uwagę powyższe czynniki, zaaranżowanie ochrony D&O dla podmiotów nie posiadających historii finansowej, może być utrudnione lub powodować, że z zakresu ochrony będą wyłączone ryzyka związane z upadłością.  To samo można powiedzieć o nowopowstałych start-up’ach oraz spółkach, które ze względu na etap rozwoju, ponoszą wysokie nakłady na inwestycje i badania, a zatem posiadają znacznie gorsze wyniki finansowe.

Co wpływa na koszt i zakres ochrony ubezpieczenia członków zarządu?

Co bardzo ważne: OC dla członków zarządu jest ubezpieczeniem szytym na miarę.

Wszystko przez fakt, iż zaprojektowanie kształtu ochrony wymaga wnikliwej analizy wielu elementów i stworzenia na potrzeby każdego projektu indywidualnej mapy potencjalnych ryzyk. Wymaga również rozumienia istoty odpowiedzialności managerskiej – postrzeganej na gruncie różnych reżimów prawa.

Dlatego dobre ubezpieczenie nie jest jak “produkt z półki”, a raczej niczym “garnitur od dobrego krawca” – skrojony na miarę i dopasowany do sylwetki.

Jeśli chcesz otrzymać szczegółową wycenę ubezpieczenia D&O dla Twojej firmy – skontaktuj się z nami.

Ubezpieczenie D&O, czyli tzw. OC członków zarządu, kierowników i managerów – podsumowanie

Jak widać, polisa D&O zapewnia osobom ubezpieczonym oraz spółce szeroki wachlarz ochrony. Tym samym, znacząco podwyższa bezpieczeństwo i kulturę zarządzania, stając się jednocześnie elementem wzmacniającym wiarygodny wizerunek spółki.

W sytuacji błędnych decyzji biznesowych i strat poniesionych przez spółkę, pozwala managerom pokrywać koszty związane z oddaleniem roszczenia i obroną, a w ostateczności także zaspokoić samo roszczenie.

Chcesz przekonać się, jak ubezpieczenie D&O pomoże Tobie i Twojej firmie?

Skontaktuj się z nami, aby poznać pełen pakiet korzyści płynących z posiadania takiej polisy. Dedykowany zespół ekspertów przygotuje dla Ciebie w pełni indywidualną ofertę – dopasowaną zarówno do Twoich potrzeb, jak i charakteru Twojego przedsiębiorstwa.

Zostaw swoje dane, korzystając z wygodnego formularza, lub skontaktuj się z nami bezpośrednio – dzwoniąc na 533 366 775 lub pisząc na biuro@equinum.pl.

Nasi eksperci pozostają do Twojej dyspozycji.

Zostaw mail lub telefon a nasz specjalista skontaktuje się z Tobą.ZGADZAM SIĘ NA OTRZYMYWANIE OD EQUINUM BROKER TELEFONÓW W CELACH MARKETINGOWYCH.
ZGADZAM SIĘ NA OTRZYMYWANIE OD EQUINUM BROKER, WIADOMOŚCI E-MAIL, ZAWIERAJĄCYCH TREŚCI MARKETINGOWE, NEWSLETTER.
Twoje dane są bezpieczne.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Equinum Broker sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu (41-200), ul. Kiepury 11. Inspektorem ochrony danych w Equinum Broker sp. z o.o. jest Pan Przemysław Bańko. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: iod@kontraktrodo.pl Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE stanowi: art. 6 ust.1 lit. f) - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do uzyskania informacji o danych osobowych, na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe będą przechowywane przez czas istnienia uzasadnionych interesów po stronie Administratora, nie dłużej niż do momentu skutecznego zgłoszenia przez Pana/Panią sprzeciwu lub cofnięcia zgody. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia i rejestracji na Wydarzenie. Administrator danych nie dokonuje profilowania i nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany.

Jak oceniasz tą podstronę?
Equinum Broker