Kim jest broker ubezpieczeniowy i dlaczego warto skorzystać z jego usług?

Broker ubezpieczeniowy jest działającym w imieniu i na zlecenie klienta specjalistą wspierającym proces dopasowania oraz zawarcia umowy z towarzystwem ubezpieczeniowym. Zapewnia on fachowe doradztwo, dzieli się wiedzą w ramach przeprowadzanych szkoleń oraz wspomaga proces likwidacji szkód.

Kim jest broker ubezpieczeniowy baner

Kim jest broker, podstawa prawna działalności

Działalność Brokera reguluje ustawa o pośrednictwie ubezpieczeniowym, uchwalona 22 maja 2003 roku. Na gruncie prawnym zakres działań obejmuje czynności przygotowywania i zawierania umów ubezpieczeniowych, procesy zarządzania umowami ubezpieczenia oraz organizowaniu i przeprowadzaniu czynności brokerskich.

Istotną cechą Brokera jest fakt iż działa on niezależnie od ubezpieczycieli, skupiając swoje wysiłki na reprezentowaniu interesu klienta. Nie może on być prawnie związany z żadnym towarzystwem ubezpieczeniowym – np. w formie odpłatnego pośrednictwa w sprzedaży.

Z racji na charakter swojej działalności, Brokera obowiązuje tajemnica zawodowa i pełna poufność informacji pozyskanych w ramach prowadzonych czynności i działań. Tajemnica ta obejmuje swoim zakresem nie tylko okres współpracy z klientem – lecz również już po jego rozwiązaniu i wygaśnięciu wzajemnej umowy.

Prawo nakłada również obowiązek ubezpieczenia tej formy działalności – chroniąc klienta i gwarantując odszkodowania z tytułu odpowiedzialności cywilnej za ewentualne szkody wyrządzone przez nieprawidłowości w czynnościach brokerskich.

Dlaczego warto skorzystać z usług brokera ubezpieczeniowego?

Z punktu widzenia klienta odnalezienie i wynegocjowanie najlepiej dopasowanej polisy do jego potrzeb może być procesem niezwykle skomplikowanym i czasochłonnym.

Ideą stojącą za stworzeniem profesji Brokera jest minimalizacja różnic pomiędzy wiedzą i doświadczeniem wyspecjalizowanego towarzystwa ubezpieczeniowego a zwykłym konsumentem poszukującym ochrony. Broker jest więc swego rodzaju łącznikiem pomiędzy obiema stronami procesu ubezpieczenia.

Korzyści z pomocy Brokera są obopólne – klient zyskuje merytoryczne i fachowe wsparcie przy zawieraniu umowy. Ubezpieczyciel natomiast zyskuje klienta, którego koszty pozyskania i przygotowania do podpisania polisy są znacząco niższe.

Jeśli o kosztach już mowa, co bardzo istotne – skorzystanie z usług Brokera jest praktycznie bezpłatne. Jego wynagrodzenie tzw. kurtaż – jest wypłacane przez towarzystwo ubezpieczeniowe, z którym dany klient zawrze umowę. Prawo zabrania jednak przerzucać koszty pracy Brokera na ubezpieczonego – np. poprzez podniesienie kosztów polisy dodatkowo o sumę należną Brokerowi. Z punktu klienta działalność Brokera jest więc bezpłatna a ubezpieczyciel pokrywa ją ze środków jakie i tak musiałby wydać na pozyskanie klienta np. poprzez emisję reklam czy utrzymanie placówek sprzedaży.

Broker ubezpieczeniowy korzyści

Jakie funkcje pełni broker?

Analiza ryzyka i opracowanie programu ubezpieczeniowego

Współpraca z Brokerem rozpoczyna się od gromadzenia informacji na temat firmy, charakteru jej działalności oraz potencjalnych ryzyk oraz zakresu strat. Dane te służą przygotowaniu założeń programu ubezpieczeniowego zawierającego oczekiwania klienta względem ochrony oraz sumy ubezpieczenia.

Opracowanie zapytania ofertowego

Program jest następnie wysyłany do wybranych ubezpieczycieli w formie zapytań ofertowych. Pozyskane zwrotnie oferty są gromadzone i analizowane przez Brokera i przedstawiane klientowi.

Negocjacje z zakładami ubezpieczeń

Broker w imieniu klienta prowadzi negocjacje z ubezpieczycielami w celu uzyskania najlepszej możliwej polisy, zgodnej z programem ubezpieczeniowym i spełniającej uzgodnione warunki ochrony.

Rekomendacja najlepszej oferty

Wszystkie zgromadzone oferty są następnie analizowane, a dopasowana najlepiej do założeń programu jest rekomendowana przez Brokera jako najwłaściwsza i najkorzystniejsza. Proces rekomendacji jest przejrzysty a jego metodologia wyjaśniana. Ostateczna decyzja o wyborze ubezpieczyciela leży jednak zawsze po stronie klienta.

Zawarcie ubezpieczenia

Po wybraniu konkretnej oferty, Broker zadba o przygotowanie i dostarczenie odpowiedniej dokumentacji pomiędzy stronami umowy.

Wdrożenie programu oraz czynności administracyjne

Gdy umowa zostanie zawarta, Broker instruuje przedstawiciela klienta na temat obowiązków i procedur postępowania wobec ubezpieczyciela. Wspiera proces tworzenia stosownych procedur oraz pozostaje w stałym kontakcie w razie zaistnienia potrzeby np. renegocjacji warunków umowy w perspektywie zmieniających się w firmie realiów. Pomaga również w dopełnieniu obowiązków, dochowaniu terminów oraz dostarczeniu odpowiedniej dokumentacji ubezpieczycielowi.

Nadzór nad procesem likwidacji szkód

W przypadku wystąpienia szkody, Broker sprawuje kompleksową opieką nad procesem jej likwidacji – poczynając od przekazania informacji klientowi na temat przysługujących mu praw, przez dokonanie zgłoszenia i przygotowanie niezbędnej dokumentacji. Prowadzi aktywne działania mające na celu wypłatę odszkodowania.

W czym broker może pomóc przedsiębiorcy? Jakie powinien mieć cechy i doświadczenie?

Broker ubezpieczeniowy jest doświadczonym partnerem i pośrednikiem pomiędzy ubezpieczycielami a osobami/podmiotami pragnącymi uzyskać jak najbardziej korzystną polisę.

Jest ekspertem w dziedzinie prawa, sprzedaży oraz analityki, który w praktycznie nieodpłatny sposób oferuje swoją wiedzę w uzyskaniu lepszej, tańszej i bardziej kompleksowej ochrony dla swojego klienta. Odciąża on przedsiębiorstwo i jego pracowników z konieczności samodzielnego poszukiwania ofert ubezpieczenia, ich fachowej analizy oraz oceny.

Interes klienta stanowi dla Brokera wartość nadrzędną.

Jak oceniasz tą podstronę?
Equinum Broker