Ubezpieczenie odpowiedzialności karnoskarbowej jako rozszerzenie ochrony D&O

Efektywny biznes wymaga odpowiedniego zarządzania ryzykiem

Przedsiębiorcy nie mają bezpośredniego wpływu na zmienność i złożoność przepisów. Nie da się w pełni uniknąć ryzyka finansowego związanego ze stosowaniem prawa, ale można próbować minimalizować to ryzyko. Ważnym elementem minimalizacji ryzyka jest wykupienie ubezpieczenia.

Ze względu na nasilające się dążenia do uszczelnienia systemu podatkowego, a co za tym idzie częste zmiany przepisów prawnych, rosnące obowiązki wobec urzędów skarbowych, które powodują wzrost ilości postępowań karnoskarbowych i liczby skazanych w tych postępowaniach, na popularności zyskuje ubezpieczenie karnoskarbowe.

Kto może skorzystać z ubezpieczenia i jaki jest jego zakres?

Ubezpieczenie karnoskarbowe skierowane jest do właścicieli spółek, członków zarządu, głównych księgowych, dyrektorów finansowych oraz pracowników, którzy odpowiedzialni są za sprawy finansowo-podatkowe w firmie. Polisa chroni przed kosztami poniesionymi w związku ze wszczęciem postępowania karnoskarbowego. Dotyczy to kosztów wynagrodzenia prawnika, kosztów sądowych (w tym powołania biegłych, przygotowania ekspertyz) kosztów postępowania egzekucyjnego, a także kar administracyjnych lub sądowych nałożonych na ubezpieczonego. Polisa skarbowa może funkcjonować zarówno jako ubezpieczenie grupowe jak i indywidualne. W tym pierwszym przypadku oferowane są dwa warianty: bezimienny (chroniący wszystkich funkcjonariuszy danej organizacji) oraz imienny (obejmujący tylko osoby wskazane z imienia i nazwiska). Wybór polisy strukturalnej (bezimiennej) redukcje ryzyko przeoczenia, ale poziom składki sprawia, że jest to opcja atrakcyjna cenowo głównie dla członków organów i zatrudnionych w podmiotach generujących duży obrót. Decydując się na ubezpieczenie grupowe bezimienne warto rozważyć rozciągnięcie pokrycia także na byłych i ustępujących zatrudnionych. Z kolei zaletę zawierania indywidualnych polis stanowi możliwość różnicowania sum ubezpieczenia i rozszerzeń odpowiedzialności dla poszczególnych ubezpieczonych.

Okres ochrony – czasowy zakres odpowiedzialności

Co do zasady ochrona dotyczy postępowań wszczętych w okresie ubezpieczenia bez względu na to czy nieprawidłowość miała miejsce przed rozpoczęciem tego okresu. Jednakże zdarza się, że ubezpieczyciele limitują odpowiedzialność do następstw zdarzeń mających miejsce po określonej dacie wskazanej w polisie (data retroaktywna). Analizując ofertę uwzględnić należy, czy ustawiono datę retroaktywną, a jeśli tak to na jaki dzień.

Dlaczego warto skorzystać z ubezpieczenia?

  • częste zmiany w prawie, a co za tym idzie wzrost liczby nowych obowiązków wobec fiskusa np. split payment, biała lista, JPK, obowiązek raportowania schematów podatkowych, których niedopełnienie skutkuje karami uregulowanymi w Kodeksie Karnym Skarbowym,
  • skomplikowane przepisy, brak jednolitych interpretacji – 35 tys. Interpretacji prawa podatkowego rocznie, z czego 5% wydanych interpretacji jest uchylanych przez sądy jako nieprawidłowe, co świadczy, że nawet Ministerstwo Finansów popełnia błędy co do prawidłowej interpretacji,
  • powolny system fiskalny – zbyt długi okres oczekiwania na wydanie interpretacji
  • wzrost liczby postępowań karnych skarbowych (2017r. – 65 tys., 2018r. 100 tys.)
  • osobista odpowiedzialność – organy ścigania stosują zabezpieczenia na majątku osobistym osób odpowiedzialnych za powstałe nieprawidłowości (tj. przymusowe hipoteki, blokada rachunków bankowych),

Klauzule dodatkowe

Ubezpieczenie karnoskarbowe można rozszerzyć o klauzule MDR oraz obsługi pomocy antycovidowej.

Zgodnie z nowymi regulacjami, od 1 stycznia 2019 r. część przedsiębiorców zobowiązana jest do przekazywania do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych (MDR – Mandatory Disclosure Rules). W ślad za Ustawą wprowadzającą MDR od stycznia pojawiły się nowe kary wprowadzone nowelizacją KKS (z połowy grudnia 2018r.) związane z wdrożeniem procedur MDR. Nowelizacja wprowadza nowy przepis do Kodeksu Karnego Skarbowego (art. 80f), przewidujący karę grzywny w przypadku niedopełnienia obowiązków w zakresie raportowania schematów podatkowych, między innymi w przypadku niezaraportowania lub zaraportowania po terminie schematu, niezaraportowania danych podmiotów, którym udostępniono schemat standaryzowany, lub niezłożenia przez korzystającego informacji o zastosowaniu schematu podatkowego.

Szybkie wejście w życie ustawy wprowadzającej regulację dotyczące MDR spowodowało, że przepisy te budzą szereg wątpliwości nawet wśród doradców podatkowych czy prawników oraz zawierają wiele pojęć dających dowolność ich interpretacji. Wdrożone przepisy są często napisane niezrozumiałym dla podatnika językiem oraz według ekspertów nakładają nadmierne obowiązki na podmioty (podatników, ich doradców, itd.). Zwiększone ryzyko nałożenia kary z KKS lub w drodze decyzji Szefa KAS dotyczy promotorów, wspomagających oraz korzystających, na których to właśnie Ustawa nakłada obowiązek raportowania schematów podatkowych. Każdy z tych podmiotów, będący osobą fizyczną może zabezpieczyć się polisą ubezpieczenia karnoskarbowego, na podstawie, której te koszty są refundowane.

Ponadto ochrona ubezpieczeniowa może zostać rozszerzona o odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego za czyste szkody majątkowe wyrządzone osobom trzecim wskutek uchybienia popełnionego przy wykonywaniu czynności obsługi pomocy antycovidowej. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje w szczególności odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego za czyste szkody majątkowe powstałe na skutek konieczności zwrotu pomocy antycovidowej przez przedsiębiorcę, na którego rzecz ubezpieczony wykonywał te czynności. Za czynności obsługi pomocy antycovidowej uznaje się przygotowywanie i składanie przez ubezpieczonego wniosków oraz monitorowanie wykorzystania, a także rozliczanie pomocy publicznej przysługującej w związku z epidemią Covid-19.

Podsumowanie

Skomplikowany i powolny system fiskalny oraz obostrzenia nakładane przez przepisy regulujące obrót gospodarczy wymagają dziś od przedsiębiorców posiadania o wiele większej wiedzy prawnej niż dotychczas i skutkują wysokim ryzykiem popełnienia błędu, powodują również lęk przed kontrolą skarbową.

Ubezpieczenie karnoskarbowe zapewnia ochronę prawną i cywilną na wypadek kontroli czy też pojawienia się zarzutów oraz refundację kar i grzywien.  Polisa ta jest doskonałym uzupełnieniem ubezpieczenia D&O, które nie obejmuje refundacji kar wynikających z Kodeksu Karnego Skarbowego, a jedynie kary administracyjne.

Chcesz się przekonać jak ubezpieczenie karnoskarbowe pomoże Tobie i Twojej firmie?

Pozostaw swój adres e-mail lub skontaktuj się ze mną aby poznać pełen pakiet korzyści płynących z posiadania takiej polisy. Dzięki temu nie tylko otrzymasz dostęp do szerokiej bazy wiedzy na temat ubezpieczenia karnoskarbowego, ale również przygotuję dla Ciebie w pełni indywidualną ofertę – dopasowaną zarówno do Twoich potrzeb jak i charakteru Twojego przedsiębiorstwa.

Autor: Maciej Strużek
Prawnik, Equinum Broker

mstruzek@equinum.pl
tel. 537 366 773ZGADZAM SIĘ NA OTRZYMYWANIE OD EQUINUM BROKER TELEFONÓW W CELACH MARKETINGOWYCH.
ZGADZAM SIĘ NA OTRZYMYWANIE OD EQUINUM BROKER, WIADOMOŚCI E-MAIL, ZAWIERAJĄCYCH TREŚCI MARKETINGOWE, NEWSLETTER.
Twoje dane są bezpieczne.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Equinum Broker sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu (41-200), ul. Kiepury 11. Inspektorem ochrony danych w Equinum Broker sp. z o.o. jest Pan Przemysław Bańko. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: iod@kontraktrodo.pl Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE stanowi: art. 6 ust.1 lit. f) - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do uzyskania informacji o danych osobowych, na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe będą przechowywane przez czas istnienia uzasadnionych interesów po stronie Administratora, nie dłużej niż do momentu skutecznego zgłoszenia przez Pana/Panią sprzeciwu lub cofnięcia zgody. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia i rejestracji na Wydarzenie. Administrator danych nie dokonuje profilowania i nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany.

Jak oceniasz tą podstronę?
Equinum Broker