PPK – najczęściej zadawane pytania

W ramach współpracy PFR Portal PPK i EQUINUM Broker w dn. 22 maja 2019 r. odbyły się e-learningowe, praktyczne warsztaty pt. „Jak wdrożyć Pracownicze Plany Kapitałowe w firmie?”.

Spotkanie to było poświęcone ustawie o PPK, ze szczególnym naciskiem na kwestie obowiązków po stronie podmiotu zatrudniającego.

W ramach webinarium, eksperci PFR Portal PPK oraz EQUINUM Broker, opowiadali jak rozumieć i stosować poszczególne zapisy ustawy. Wydarzenie miało charakter warsztatów, co oznacza, że uczestnicy w jego trakcie mogli zadawać pytania online i od razu otrzymywać odpowiedzi. Poniżej przedstawiamy zbiór pytań, które pojawiły się podczas spotkania wraz z odpowiedziami opracowanymi przez EQUINUM i PFR Portal PPK.

Pytanie 1: Jaki jest obowiązkowy odstęp czasowy pomiędzy dniem zawarcia umowy na zarządzanie a dniem podpisania umowy o prowadzenie

Minimum 10 dni roboczych. Zgodnie z art. 8 ustawy o PPK (Termin zawarcia umowy o zarządzanie PPK):
1. Podmiot zatrudniający zawiera umowę o zarządzanie PPK nie później niż na 10 dni roboczych przed dniem, w którym w stosunku do pierwszej osoby zatrudnionej jest obowiązany zawrzeć umowę o prowadzenie PPK, zgodnie z art. 16.

Pytanie 2: Czy się różni prowadzenie i zarzadzanie PPK?

Umowa o zarządzanie PPK jest to umowa zawierana pomiędzy pracodawcą a instytucją finansową. Określa w szczególności dane o stronach umowy, nazwę funduszy zdefiniowanej daty zarządzanych przez podmiot zarządzający instytucją finansową, warunki i tryb zawierania przez podmiot zatrudniający umów o prowadzenie PPK, warunki gromadzenia środków i zarządzania nimi przez poszczególne fundusze zdefiniowanej daty, warunki, terminy i sposób dokonania wypłaty, wypłaty transferowej lub zwrotu, sposób deklarowania wpłat dodatkowych finansowanych przez uczestnika PPK i sposób zmiany wysokości tych wpłat, maksymalną wysokość wynagrodzenia za zarządzanie funduszem zdefiniowanej daty, warunki i okres wypowiedzenia umowy oraz warunki dokonywania konwersji lub zamiany.

Umowa o prowadzenie PPK jest umową zawieraną przez pracodawcę, w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych, z tą samą instytucją z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie PPK. Określa w szczególności: strony umowy, w tym wybraną instytucję finansową, dane identyfikujące uczestnika PPK, sposób deklarowania wpłat dodatkowych finansowanych przez uczestnika PPK i sposób zmiany wysokości tych wpłat, nazwy funduszy zdefiniowanej daty zarządzanych przez podmiot zarządzający instytucją finansową, warunki gromadzenia środków i zarządzania nimi przez poszczególne fundusze zdefiniowanej daty, sposób składania deklaracji w sprawie podziału wpłat dokonywanych do PPK pomiędzy poszczególne fundusze zdefiniowanej daty, sposób zmiany funduszu zdefiniowanej daty, warunki, terminy i sposób dokonania wypłaty, wypłaty transferowej lub zwrotu, sposób składania dyspozycji, zakres, częstotliwość i formę informowania uczestnika PPK o środkach zgromadzonych na jego rachunku PPK, maksymalną wysokość wynagrodzenia za zarządzanie funduszem zdefiniowanej daty, kosztów obciążających ten fundusz i opłat obciążających uczestnika PPK oraz warunki, o ile są przewidziane, na jakich mogą one zostać obniżone bez konieczności zmiany umowy.

Pytanie 3: Spółka na 31.12.18 zatrudniała powyżej 500 osób a na 1 lipca 2019 będzie 40 pracowników, co wtedy, czy podlega PPK?

Tak, wiążący jest stan zatrudnienia na dzień 31.12.2018, niezależnie od zmian wielkości zatrudnienia w późniejszym czasie.

Pytanie 4: Jeżeli podpiszę pierwszą umowę 25 września to rozumiem, że umowę o prowadzenie mogę podpisać do 12 listopada?

Tak, ponieważ ustawa daje taką możliwość, już w lipcu można zawrzeć umowę o zarządzanie, a umowę o prowadzenie najpóźniej 12 listopada (umożliwiają to przepisy przejściowe ustawy).

Pytanie 5: Czy jest już ustalona wersja deklaracji rezygnacji z PPK?

Nie ma jeszcze ustalonej wersji deklaracji rezygnacji z PPK.

Pytanie 6: Czy listę osób zatrudnionych do programu musimy gdzieś zgłosić ?

Tak, do instytucji finansowej (taką listę zgłaszamy zawierając umowę o prowadzenie PPK w imieniu pracowników).

Pytanie 7: Czy zlecenie oskładkowane na 1 miesiąc lub krócej, tez podlega PPK?

Tak, taka umowa również podlega przepisom ustawy o PPK jeśli łączny staż zatrudnienia w okresie ostatnich 12 miesięcy wynosi minimum 3 miesiące.

Pytanie 8: Jaki jest odstęp czasowy pomiędzy końcowym terminem konsultacji a umową na zarządzanie?

Ustawa nie określa odstępu czasowego między zakończeniem konsultacji a zawarciem umowy o zarządzanie (jeśli w tym przypadku jest mowa o konsultacjach z ZOZ lub Reprezentacją Pracowników w sprawie wyboru IF, to jedyny termin jaki narzuca ustawa to 30 dni przed ostatecznym terminie na zawarcie umowy o zarządzanie. Jeśli konsultacje nie przyniosły rezultatu, to Pracodawca może sam dokonać wyboru IF).

Pytanie 9: Jakie dane należy przekazać instytucji finansowej w liście osób zgłoszonych do PPK?

Ustawa tego nie określa, to czy oprócz imienia i nazwiska znajdą się także inne dane, zależy od Podmiotu Zatrudniającego (ustawa mówi że muszą się tam znaleźć dane identyfikujące uczestnika PPK – Art. 20 pkt 1).

Pytanie 10: Czy na liście uwzględnia się też zleceniobiorców nie podlegających oskładkowaniu?

Nie, na liście osób zgłoszonych do PPK winny widnieć wyłącznie osoby, za które Pracodawca odprowadza składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Pytanie 11: osoba osiąga wiek 55 lat w trakcie miesiąca - jak będą naliczane wpłaty?

Odpowiedź: Wiek uczestnika będzie weryfikowany w dniu zawarcia umowy o prowadzenie, jeśli pracownik osiągnął wiek 55 lat przed lub najpóźniej w dniu zawarcia tej umowy to taki pracownik musi złożyć wniosek o objęcie go PPK.

Pytanie 12: Jeżeli duża spółka ogłosi upadłość w lipcu to czy też podlega pod PPK i trzeba podpisać umowę?

Odpowiedź: Umowy o zarządzanie i prowadzenie muszą zostać zawarte, ewentualnie istnieje możliwość zwolnienia z finansowania wpłat podstawowych i dodatkowych na podstawie art. 25, ust. 4 ustawy o PPK.

Pytanie 13: Czy składka dobrowolna dodatkowa pracodawcy w wysokości 2,5%, to tylko wola pracodawcy, czy jest ona jakoś zależna od dobrowolnej dodatkowej wpłaty pracownika w wysokości 2%?

Składka dodatkowa pracodawcy (w wysokości do 2,5%) nie jest zależna od dodatkowej wpłaty pracownika (w wysokości do 2%).

Pytanie 14: Czy wysokość składki dobrowolnej z obu stron można zmieniać w trakcie roku bądź z niej w ogóle zrezygnować?

Tak, jest taka możliwość. Informacja o składkach dodatkowych ze strony podmiotu zatrudniającego zawierana jest z instytucja finansową, więc jej zmiana będzie wymagała aneksu umowy o zarządzanie. Pracownik ma możliwość zmiany w każdej chwili ze skutkiem prawnym od następnego miesiąca.

Pytanie 15: Na podstawie jakiego artykułu ustawy zalicza się staż pracy w grupie kapitałowej, która ma kilka spółek prawa handlowego, przecież są to podmioty z odrębną osobowością prawną?

Ustawa przewiduje taką możliwość:

Art. 16, pkt 2

Do okresu zatrudnienia, o którym mowa w ust. 1, wlicza się okresy zatrudnienia z poprzednich 12 miesięcy, które miały miejsce w podmiocie zatrudniającym, a także okresy zatrudnienia w innych podmiotach zatrudniających, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podmiot zatrudniający jest następcą prawnym w stosunkach prawnych nawiązanych przez podmiot zatrudniający, który poprzednio zatrudniał osobę zatrudnioną.

Pytanie 16: Przy wypłacie całości po 60tym roku, to podatek płacimy od zgromadzonego kapitału podatek PIT oraz od zysków z kapitału podatek od zysków kapitałowych?

W przypadku wypłaty środków po ukończeniu 60 roku życia istnieje możliwość jednorazowej wypłaty w wysokości 25% zgromadzonych środków a pozostałe 75% środków musi zostać rozłożone na minimum 120 miesięcznych ratach. W tej sytuacji nie zapłacimy podatku od zysków kapitałowych. W przypadku jednorazowej wypłaty 100% zgromadzonych środków zostanie potrącony podatek od zysków kapitałowych.

Pytanie 17: Czy środki wypłacone na wkład własny do kredytu hipotecznego to jest pożyczka od PPK ?

Nie jest to pożyczka w rozumieniu bankowym. Możemy ją traktować jako swego rodzaju nieoprocentowane „wypożyczenie” środków z funduszu. Środki muszą wrócić do funduszu w ciągu 15 lat od wypłaty środków. Karencja w spłacie wynosi maksymalnie 5 lat i również okres ten rozpoczyna się od momentu wypłaty środków.

Pytanie 18: Czy wkłady na pokrycie kredytu hipotecznego musimy zwrócić, a te 25% z powodu choroby również zwracamy?

Ustawa nie określa konieczności zwrotu środków w przypadku poważnego zachorowania.

Pytanie 19: A co jeśli osoba pozostaje w związku partnerskim i umiera? Co dziedziczy dziecko?

Jeżeli osoba zmarła była prawnym opiekunem dziecka to dziecko jest uprawnione do otrzymania środków po zmarłym rodzicu. W ustawie mowa jest o formalnym związku małżeńskim. W przypadku związku partnerskiego, dziecko jest osobą dziedziczącą tylko w przypadku gdy zostało przysposobione tj. sytuacja jest prawnie sformalizowana.

Pytanie 20: Co rozumiemy przez 'poważną chorobę'?

Zgodnie z art. 2 pkt 23) Ustawy za poważne zachorowanie rozumie się:

a) całkowitą niezdolność do pracy w rozumieniu ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1270), ustaloną w formie orzeczenia przez lekarza orzecznika lub komisję lekarską Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na okres co najmniej 2 lat lub

b) umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 511, 1000, 1076, 1925 i 2192), ustalony w formie orzeczenia przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności na okres co najmniej 2 lat, lub

c) niepełnosprawność osoby, która nie ukończyła 16 lat, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustaloną w formie orzeczenia przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, lub

d) zdiagnozowanie u osoby dorosłej jednej z następujących jednostek chorobowych: amputacja kończyny, bakteryjne zapalenie mózgu lub opon mózgowo-rdzeniowych, wirusowe zapalenie mózgu, choroba Alzheimera, choroba Leśniowskiego-Crohna, choroba neuronu ruchowego (stwardnienie zanikowe boczne), choroba Parkinsona, dystrofia mięśniowa, gruźlica, niewydolność nerek, stwardnienie rozsiane, choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności (HIV), kardiomiopatia, nowotwór złośliwy, toczeń trzewny układowy, udar mózgu, utrata mowy, słuchu lub wzroku, wrzodziejące zapalenie jelita grubego lub zawał serca, lub

e) zdiagnozowanie u dziecka jednej z następujących jednostek chorobowych: poliomyelitis (choroba HeinegoMedina), zapalenie opon mózgowych, zapalenie mózgu, anemia aplastyczna, przewlekłe aktywne zapalenie wątroby, padaczka, gorączka reumatyczna, nabyta przewlekła choroba serca, porażenie (paraliż), utrata wzroku, głuchota (utrata słuchu), potransfuzyjne zakażenie wirusem HIV, schyłkowa niewydolność nerek, tężec, cukrzyca, łagodny guz mózgu, przeszczepienie narządów, zabieg rekonstrukcyjny zastawek, zabieg rekonstrukcyjny aorty lub nowotwór złośliwy;

Pytanie 21: Czy w przypadku posiadania już jednego mieszkania można podjąć 100% środków z PPK?

Na wkład własny do kredytu możemy pobrać do 100% środków z obowiązkiem ich spłaty bez oprocentowania. Nie jest istotna ilość mieszkań posiadana do tego momentu, jednakże tego typu pobór środków może nastąpić tylko jeden raz w ciągu trwania programu PPK.

Pytanie 22: Czy należy uwzględnić w budżecie PPK osoby wykonujące usługi na rzecz Podmiotu Zatrudniającego w ramach umowy, które prowadzą własną działalność, nie zatrudniają pracowników?

To zależy czy Podmiot Zatrudniający odprowadza składki za owe osoby. Jeśli tak – to należy uwzględnić, jeśli nie – to nie.

Pytanie 23: Gdzie muszą być zapisane zasady dot. składki dodatkowej pracodawcy?

Jeżeli pracodawca przewiduje możliwość składki dodatkowej, to wskazane jest aby tego typu informacja była zawarta w regulaminie wynagrodzenia lub w układzie zbiorowym pracy.

Pytanie 24: Czy samozatrudnienie bez pracowników- podlega PPK?

Nie podlega. Obowiązek PPK dotyczy podmiotów, które zatrudniają chociaż jednego pracownika.

Pytanie 25: Czy musi być jakiś protokół podpisany ze związkami? Co zawiera taka umowa - czy są jakieś gotowe wzory umów, to samo pytanie o umowę o zarządzanie?

Ustawodawca nie określa sposobu protokołowania, ale wskazane jest zawarcie takiego protokołu w formie pisemnej. Nie ma ogólnego wzoru umowy o zarządzanie. Każda instytucja finansowa przygotowuje swoją umowę o zarządzanie.

Pytanie 26: Jaka rola będzie reprezentantów pracowników oprócz brania samego udziału w panelach dyskusyjnych?

Jeżeli w podmiocie zatrudniającym nie działa zakładowa organizacja związkowa, podmiot zatrudniający wybiera instytucję finansową, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie PPK w porozumieniu z reprezentacja osób zatrudnionych w trybie przyjętym w danym podmiocie zatrudniającym. Jeżeli nie dojdzie do porozumienia to podmiot zatrudniający wybiera instytucję finansową.

Pytanie 27: Ile osób powinno być w reprezentacji pracowników?

Ustawodawca nie określa ilości osób w reprezentacji, decyzja należy do podmiotu zatrudniającego.

Pytanie 28: Czy ilość pracowników w reprezentacji jest zależna od ilości pracowników ogólnie?

Ilość pracowników w reprezentacji nie jest zależna od ilości pracowników.

Pytanie 29: Czy za obsługę programu ustawodawca przewiduje prowizję?

Ustawodawca nie przewiduje prowizji za obsługę programu.

Pytanie 30: Czy istnieje możliwość podpisania przez pracodawcę umów z różnymi instytucjami finansowymi, jeśli jeden pracownik chciałby być prowadzony przez jedną a drugi przez inną?

Nie ma takiej możliwości. Umowa jest zawierana z jedną instytucja finansową, która może zostać zmieniona w każdej chwili przez podmiot zatrudniający.

Pytanie 31: Jeżeli pracownik jest na 3 miesięcznym okresie próbnym, a później na 3 miesięcznej umowie to czy podchodzi pod obowiązek PPK?

Okres zatrudnienia liczymy jako ciągłość zatrudnienia z ostatnich 12 miesięcy. Okres próbny jest wliczany, jeżeli były w tym czasie odprowadzane składki.

Pytanie 32: Czy osoba przebywająca na urlopie bezpłatnym jest liczona do stanu załogi na dzień 31.12.2018?

UWAGA: Nowelizacja ustawy przewiduje zliczanie takich osób do stanu zatrudnienia, oczywiście nie będzie to dotyczyło firm zatrudniających ponad 250 osób, ale obejmie firmy zatrudniające powyżej 50 osób. I jeszcze jedna istotna zmiana w tej noweli, osoby przebywające na urlopach bezpłatnych, macierzyńskich itp. będą już obejmowane umową o prowadzenie – bez konieczności wpłat do momentu powrotu do pracy).

Pytanie 33: Pracownik ukończył 55 rok życia 15 listopada, co w takiej sytuacji, zgłaszamy go 12 listopada?

Ustawa mówi o ukończeniu 55 roku życia na dzień zawarcia umowy o prowadzenie. W tym przypadku zawieramy umowę o prowadzenie dla tego pracownika.

Pytanie 34: Zatrudniony 1.10.2019, umowa o zarzadzanie podpisana 25.10.19 czy podlega pod PPK - brak 3 miesięcy?

Nie podlega – okres zatrudnienia musi wynosić minimum 3 miesiące w ostatnich 12 miesiącach.

Pytanie 35: Mikro przedsiębiorca z 1 pracownikiem. Czy ten przedsiębiorca podlega 'od samego siebie?'

Przedsiębiorca nie podlega obowiązkowi odprowadzania składek na PPK za samego siebie. Składki są odprowadzanie za osoby zatrudnione.

Pytanie 36: Czy jeżeli umowa ma być zawarta elektronicznie to znaczy ,że osoby z KRS powinny mieć podpis elektroniczny czy to będzie rozwiązane inaczej

Nie jest wymagane posiadanie podpisu elektronicznego, w ustawie jest zapis że umowa ma mieć postać elektroniczną Art. 7 pkt 2

Pytanie 37: Co w przypadku nieterminowej wpłaty do instytucji finansowej?

Tryb i konsekwencje nieterminowych wpłat przewidziane będą w umowie o zarządzanie z wybraną instytucją finansową.

Pytanie 38: Proszę o informację czy podmioty publiczne funkcjonujące w formie spółek z o.o. lub S.A., które zatrudniają co najmniej 250 pracowników i których właścicielem lub udziałowcem są gminy, np. Szpital Miejski Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Komunalne, Wodociągów i Kanalizacji, Energetyki Cieplnej Sp. z .o.o., itd. wchodzą w pierwszej transzy od lipca 2019 czy ostatniej wspólnie z sektorem budżetowym?

półki prawa handlowego zatrudniające co najmniej 250 pracowników wchodzą w obowiązek PPK z datą 1 lipca 2019 roku, niezależenie od tego, kto jest ich właścicielem.

Pytanie 39: Pracownik, który się zapisze do programu PPK i będzie chciał np. po pół roku zrezygnować, czy są jakieś konsekwencje rezygnacji? Czy środki będą wypłacane po potrąceniu podatku od zysków kapitałowych?

Pracownik w takim przypadku otrzyma wszystkie środki pochodzące z wpłat własnych, 70% środków pochodzących z wpłat pracodawcy oraz ewentualne zyski pomniejszone o podatek od zysków kapitałowych. UWAGA: Rezygnacja czyli złożenie deklaracji o nie dokonywaniu wpłat nie jest jednoznaczna z wnioskiem o zwrot środków z PPK, i odwrotnie wniosek o zwrot środków nie jest tożsamy ze złożeniem deklaracji.

Pytanie 40: Jeśli ktoś zrezygnuje z PPK i po upływie tych 4 lat może się ponownie zapisać?

Pracownik może zapisać się powrotnie w każdej chwili do PPK.

Pytanie 41: Czy pracownik zatrudniony np. w styczniu 2020, który przychodzi z innym PPK, może zawnioskować o przyjęcie do PPK od razu, czy trzeba czekać 3 miesiące od daty zatrudnienia?

Pracodawca zawiera umowę o prowadzenie w imieniu takiego pracownika do 10 dnia miesiąca po miesiącu w którym pracownikowi upłynęły 3 miesiące od zatrudnienia (przykładowo: pracownik został zatrudniony na umowę o pracę 15.01.2020. okres 3 miesięcy upływa mu 14.04.2020. umowę o prowadzenie PPK, w imieniu tego pracownika, pracodawca zawiera do 10.05.2020.

Obowiązek i zarazem możliwość odprowadzania składek za pracownika powstaje po upływie trzech miesięcy od momentu zatrudnienia w danym podmiocie zatrudniającym.

Pytanie 42: Czy potrzebna jest zgoda pracownika na potrącenie z wynagrodzenia składki na PPK?

Nie jest potrzebna zgoda pracownika.

Pytanie 43: Jak wyglądają transfery środków w przypadku zmiany pracodawcy?

To Pracownik decyduje o tym czy i w jakim terminie nastąpi transfer środków do nowej instytucji finansowej. Wypłaty transferowe są opisane w Art. 19 ustawy

Pytanie 44: Potrącamy 2% z pensji brutto, czy dotyczy to również wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego?

Nie, składka na PPK jest odprowadzana od podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Pytanie 45: Kiedy jest ostateczny termin zarejestrowania się funduszy na portalu PPK, w tej chwili jest tylko 7 spodziewam się że będzie więcej?

Teoretycznie nie ma ostatecznego terminu kiedy instytucje finansowe muszą się zarejestrować.

Pytanie 46: Czy możemy coś stracić na takich inwestycjach, które się nie powiodą?

Każda inwestycja niesie ze sobą możliwość osiągnięcia zysków bądź poniesienia strat. Dlatego tak ważny jest wybór właściwej instytucji finansowej oraz przyjęty przez ustawodawcę wieloletni horyzont czasowy.

Pytanie 47: Gdy zatrudniamy nowego pracownika posiadającego swoje PPK, i nie zgodzi się na zawarcie umowy z instytucją finansową aktualnego pracodawcy, chce mieć swoje środki odprowadzane dalej w tej instytucji, w której zawarł umowę poprzedni pracodawca, co wtedy?

Nie ma takiej możliwości. Środki w nowym miejscu pracy mogą być odprowadzane jedynie do instytucji finansowej, z którą jest zawarta umowa w danym przedsiębiorstwie.

Pytanie 48: Rozumiem, że pracowników, którzy nie złożą deklaracji o tym, że nie chcą być objęci PPK obejmujemy z automatu, natomiast w jaki sposób pracownik powinien poinformować, że chce mieć wpłatę wyższą niż wpłata podstawowa tj. 1,5% - czy nie lepiej brać od pracowników oświadczenie, że chcą przystąpić do programu i niech sami określą jaką chcą składkę %?

W celu odprowadzania składki dodatkowej, pracownik musi złożyć stosowny wniosek u pracodawcy. Zgłoszenie te będzie obowiązywało od kolejnego miesiąca.

Pytanie 49: Czy już uchwalono nowelizację ustawy, w której zniesiono limit 30 krotności i czy dobrze doczytałam, że ma być wprowadzona dodatkowa opłata z tyt. zysku?

Nowelizacja ustawy przewiduje zniesienie limitu 30krotności od wpłat do PPK. Nowela aktualnie czeka na podpis Prezydenta.

W nowelizacji ustawy pojawił się dodatkowy warunek uzyskania 0,1% dodatkowej opłaty, brzmi on:

3)osiągnięcia na ostatni dzień wyceny listopada w danym roku stopy zwrotu przez fundusz inwestycyjny, fundusz emerytalny lub subfundusz na poziomie nie niższym niż 75% najwyższych stóp zwrotu funduszy tej samej zdefiniowanej daty.”

Pytanie 50: Czy od potrąconych składek na PPK , co miesiąc będzie potrącany podatek dochodowy?

Od składek opłacanych przez pracodawcę będzie naliczany podatek dochodowy, który następnie będzie potrącany z wynagrodzenia pracownika.

Pytanie 51: Jak wygląda potrącenie na PPK jak jest zajęcie komornicze do minimalnego wynagrodzenia?

Odpowiedź: Naliczenie i odprowadzanie składek na PPK odbywa się niezależnie od potrąceń komorniczych. Środki zgromadzone na rachunku PPK nie podlegają egzekucji sądowej ani administracyjnej. Ograniczenia te nie mają zastosowania do egzekucji mającej na celu zaspokojenie roszczeń alimentacyjnych, w tym należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłaconych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów.

Wpłaty do PPK są naliczane przed egzekucją.

Pytanie 52: Czy pracodawca może w regulaminie wynagradzania zawrzeć zapis, że nie przewiduje dobrowolnej wpłaty dodatkowej?

Jeżeli pracodawca nie przewiduje wpłaty dodatkowej na rzecz pracowników to nie ma potrzeby uwzględniać takiego zapisu w regulaminie wynagradzania.

Pytanie 53: Czy przy najniższym wynagrodzeniu po potrąceniu 0,5% należy uzupełnić wynagrodzenie do minimalnego wynagrodzenia wypłacanego na konto pracownika

Nie ma takiego obowiązku.

Pytanie 54: Co w sytuacji gdy nowy pracodawca ma tą samą instytucje co u poprzedniego pracodawcy? Czy ponownie musimy zawrzeć umowę o prowadzenie PPK właściwie z tą samą IF?

Tak, dla każdego pracownika należy zawrzeć umowę o prowadzenie.

Pytanie 55: Czy wpłaty od państwa są opodatkowane lub ozusowane?

Wpłaty od Państwa są zwolnione z podatku i składek na ZUS.

Pytanie 56: Pytanie od pracowników, które się już pojawia - jaką mamy gwarancję, że pieniądze z PPK nie zostaną zagarnięte przez państwo jak OFE, zapis w ustawie dot. informacji, że są to pieniądze prywatne można zmienić w każdej chwili 🙂

Oczywiście nieograniczonej w przyszłości gwarancji nikt nie jest w stanie udzielić. Natomiast podstawowa różnica między PPK a OFE jest taka, że środki w PPK możemy wypłacić w każdej chwili po złożeniu stosownego wniosku.

Ustawa Art. 3 pkt 2 mówi:

Środki gromadzone w PPK stanowią prywatną własność uczestnika PPK, z zastrzeżeniem art. 105.

Pytanie 57: Czyli komornik dostanie tyle samo, a dłużnik mniej o koszt PPK?

Teoretyczne tak. Jednakże, pracownik może swoje środki wypłacić w każdej chwili.

Pytanie 58: Czy wypłata w każdej chwili oznacza, że otrzymamy całość zgromadzonych środków?

Uczestnik otrzyma wszystkie środki zgromadzone w danym momencie, które pochodzą z wpłat własnych, 70% środków pochodzących z wpłat pracodawcy oraz zyski pomniejszone o podatek od zysków kapitałowych.

Pytanie 59: A jak to się ma do ustawy o minimalnym wynagrodzeniu skoro pracownik nie ma zagwarantowanej w tym momencie wypłaty gdy potrącimy mu te 0.5%?

Ponieważ środki uczestnika PPK stanowią jego własność prywatną, przekazywanie wpłat do PPK nie wpływa na wysokość minimalnego wynagrodzenia.

Pytanie 60: Ale od tego co nam daje pracodawca, pracownik płaci podatek, a potem w razie wypłaty potrącenie 30%? Po zapłaceniu podatku to nie są pieniądze pracodawcy tylko pracownika, tak?

W każdej chwili środki zgromadzone na rachunku uczestnika są jego własnością. W przypadku wcześniejszej wypłaty środki własne wypłacamy w całości. Środki od pracodawcy są wypłacane w 70%, a pozostałe 30% jest przekazywane na konto w ZUS.

Pytanie 61: Pytanie od pracowników: czy jak ktoś ma długi tj. zajęcia komornicze, to gdy wpłyną mu na jego konto bankowe kiedyś pieniądze z PPK to czy one mają ochronę przed zajęciem komorniczym ?

Środki pozostające na rachunku PPK są chronione. Wypłacone przez uczestnika środki na jego rachunek bankowy nie podlegają ochronie.

Jak oceniasz tą podstronę?
Equinum Broker