TUW – przyszłość ubezpieczeń dla szpitali

W Polsce siedzibę ma ponad 61 zakładów, które mogłyby przedstawić ofertę na ubezpieczenie klinik i szpitali, choć coraz częściej zainteresowane ubezpieczeniem tych trudnych obszarów są 1 lub 2 towarzystwa ubezpieczeniowe. Konkurencją dla tradycyjnych zakładów ubezpieczeń stają się Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych. Czym charakteryzują się TUWy?

TUW dla Szpitali baner

Czym są Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych?

Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych opierają swoje fundamenty na idei wspólnoty – gdzie zysk finansowy ustępuje miejsca potrzebie zapewnienia kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej członkom towarzystwa.

Początki TUW sięgają około 2 tysięcy lat p.ne.e – czasów gdy uczestnicy karawan gromadzili wspólne składki w celu pokrywania ewentualnych szkód i skutków nieszczęśliwych wypadków. Pierwsze umowy mające charakter ubezpieczenia wzajemnego odnaleziono również w starożytnym Egipcie, gdzie dotyczyły ochrony ówczesnych pracowników budowy miasta i licznych świątyń. 

Współcześnie – jak wynika z raportu Międzynarodowej Federacji Ubezpieczycieli Wzajemnych i Spółdzielczych (ICMIF) – udział TUW w rynku stale rośnie i wynosi obecnie 27% w skali globalnej. Z tej formy ubezpieczenia korzysta ponad 800 mln członków a wartość aktywów przekracza 7,7 bilionów dolarów. Co warte podkreślenia – w okresie ostatniego kryzysu gospodarczego, udział TUW w wielu krajach europejskich wzrósł w tym okresie od 15% do 30%.

Na rynku Polskim udział TUW w sektorze ubezpieczeń stale się powiększa i przewiduje się, że obserwowane na rynku międzynarodowym zainteresowanie tym modelem ubezpieczania przełoży się na znaczący wzrost popularności tej formy w naszym kraju.

Korzyści z ubezpieczenia szpitali w TUW

Zasadę wzajemności obowiązującą w TUW można przełożyć na ideę “jeden za wszystkich, wszyscy za jednego” – nie istnieje bowiem sztywny podział na płacących klientów i czerpiących zyski przedsiębiorców.Członkowie TUW wspólnie składają się i solidarnie  ponoszą koszty negatywnych zdarzeń losowych i roszczeń.

Główną korzyścią ubezpieczenia podmiotu leczniczego prowadzącego szpital w TUW jest możliwość obniżenia kosztów, wynikająca z idei wzajemności i niekomercyjnego charakteru tej formy ubezpieczania. Zysk nie jest bowiem nigdy priorytetem oraz celem samym w sobie istnienia wspólnoty ubezpieczonych. Co przekłada się na usunięcie ze składki w znacznym stopniu m.in. kosztów związanych z pozyskaniem klienta, reklamą oraz administracją towarzystwa.

Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych pozwalają swoim członkom na swobodne kształtowanie programu ubezpieczeń według ich potrzeb – w tym ochronę przed ryzykiem, którego koszty polisy na tradycyjnym rynku byłyby znacząco większe. Każdy Członek TUW ma faktyczny wpływ na wysokość składki ubezpieczeniowej poprzez zarządzanie ryzykiem własnym oraz współtworzenie regulaminu Związku Wzajemności Członkowskiej.

TUW baner

TUW to również pełna przejrzystość składki ubezpieczeniowej – kosztów ubezpieczenia ryzyka i reasekuracji, kapitału rezerwowego, rezerw ubezpieczeniowych, kosztów zawierania i obsługi ubezpieczeń czy kosztów likwidacji szkód.  Są one znane każdemu członkowi wspólnoty ubezpieczonych.

W zależności od wypracowanego wyniku finansowego Towarzystwa – składki mogą być zwracane ubezpieczonym lub w szczególnych przypadkach,  konieczna może być dodatkowa dopłata z tytułu pokrycia kosztów przekraczających możliwości finansowania wspólnoty – są one jednak zazwyczaj odgórnie limitowane.

Solidarny charakter analizy i oceny wypłacanych szkód i roszczeń pozwala na identyfikację tego typu zdarzeń w placówkach członkowskich i wdrażanie mechanizmów ich eliminowania w przyszłości – wpływając na redukcję ryzyka wystąpienia szkody.

Do mocnych stron ubezpieczenia w TUW zaliczyć możemy:

  • niższe koszty ubezpieczenia,
  • faktyczny wpływ członka TUW na wysokość składki ubezpieczeniowej,
  • realny wpływ na rynek ubezpieczeń w sektorze placówek medycznych,
  • niski poziom wyłudzeń odszkodowań,
  • brak presji na uzyskiwanie zysku kosztem klientów,
  • szpitale publiczne są zwolnione z obowiązku stosowania  PZP,
  • każdorazowo rezerwy na szkody zgłoszone są zawsze rozliczane,
  • aktywna polityka „regresowania” szkód.

Podsumowanie

Z racji charakteru swojej działalności, szpitale zderzają się z problemem drogiej i niedopasowanej ochrony ubezpieczeniowej.

Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych stanowią bardzo dobrą alternatywę pozwalającą uszyć na miarę” rozwiązania odpowiadające potrzebom konkretnej grupy placówek medycznych przy zachowaniu dużego stopnia kontroli i wpływu członków na ich funkcjonowanie.

Model i fundament funkcjonowania TUW od początku ich istnienia sprawia, że od zawsze były one – po prostu – bliżej ubezpieczonych.

Equinum Broker