Najważniejsze ubezpieczenia dla przedsiębiorców

Prowadzenie działalności biznesowej zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem

Odpowiednie zidentyfikowanie zagrożeń oraz aktywne im przeciwdziałanie może często wpływać na obecność firmy na rynku, jej pozycję względem konkurencji oraz ciągłość funkcjonowania. Wraz ze wzrostem świadomości ryzyka przedsiębiorców, wzrasta również potrzeba korzystania z współczesnych produktów ubezpieczeniowych dopasowanych do potrzeb biznesu.

Najważniejsze ubezpieczenia dla przedsiębiorców

Ochrona interesu firmy w postaci ubezpieczenia daje poczucie spokoju, komfortu oraz gwarancję sprawnej likwidacji szkody w ramach objętego polisą aspektu działalności.

Poniżej przedstawiamy 5 najważniejszych ubezpieczeń dla przedsiębiorców, których wdrożenie warto rozważyć w swojej firmie.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Ubezpieczenia OC chronią Twój biznes przed ponoszeniem kosztów naprawienia szkody wyrządzonej osobom trzecim. To typ produktu ubezpieczeniowego idealny dla firm działających w branży produkcyjnej lub usługowej – gdzie standard i poprawności wykonania czynności lub produktu może stać się podstawą do wniesienia roszczeń.

Jeśli już do takiego negatywnego zdarzenia dojdzie – ubezpieczenie OC pozwoli pokryć lub zamortyzować ewentualne koszty związane z zadośćuczynieniem lub ponownym wykonaniem usługi – chroniąc tym samym Twój majątek.

Roszczenia te są zwykle następstwem:

 • czynu prawnie niedozwolonego,
 • niewywiązania się lub nienależytego wykonania zobowiązania lub umowy.

Do przykładowych szkód zaliczyć można:

 • szkody wynikłe z rażącego niedbalstwa,
 • szkody wynikłe z awarii produktu, urządzeń, instalacji,
 • szkody wyrządzone przez podwykonawców,
 • szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone pracownikom,
 • szkody wynikłe z prowadzenia prac wyburzeniowych lub rozbiórkowych,
 • szkody spowodowane w związku z organizowaniem imprez
 • szkody w pomieszczeniach i budynkach będących przedmiotem najmu, dzierżawy lub użytkowanych przez Ubezpieczonego,
 • i inne…

Najważniejsze ubezpieczenia cytat

Ubezpieczenie majątkowe

Współczesny biznes to nie tylko ludzie – lecz również budynki, maszyny i urządzenia niezbędne do realizowania działalności firmy. Ich znaczenie dla pewnych branż jak produkcyjnej, budowlanej czy logistycznej jest kluczowe a wręcz niezbędne przy codziennej działalności operacyjnej. Ubezpieczenie majątkowe chroni aktywa Twojego biznesu przed skutkami celowych działań wyrządzenia szkody, jak również ochrony w kwestii zdarzeń losowych jak powódź, porywisty wiatr czy pożar. 

Przedsiębiorca świadom ryzyka, inwestuje w ochronę swojego mienia tworząc jednocześnie stabilne środowisko do wzrostu i rozwoju swojej firmy.

Do przykładowych szkód zaliczyć można:

 • uszkodzenie lub wybicie szyb,
 • uszkodzenie lub kradzież sprzętu elektronicznego,
 • uszkodzenie lub kradzież sprzętu budowlanego,
 • uszkodzenie lub kradzież maszyn specjalistycznych,
 • akty wandalizmu,
 • szkody związane ze zjawiskami pogody,
 • i inne…
 1. Ubezpieczenie D&O

Otoczenie prawno-podatkowe biznesu zmienia się w ostatnich latach bardzo dynamicznie, a przypadki nieświadomego działania niezgodnego z przepisami nie są rzadkością.

Ubezpieczenie członków i władz spółki ma na celu przede wszystkim ochronę prywatnego majątku w razie pojawienia się zarzutów dotyczących nieprawidłowego wypełniania obowiązków. Polisa D&O niweluje konieczność pokrycia kosztów odszkodowania oraz obrony procesowej z prywatnych środków.  Jej znaczenie wzrasta wraz z zaostrzaniem procedur kontrolnych przez administrację państwową i podległe jej instytucje, jak również i procedur audytu przeprowadzanych na zlecenie udziałowców.

Co warte podkreślenia – członek zarządu odpowiada prawnie za działania i decyzje podejmowane w trakcie piastowania stanowiska w danej firmie, nawet jeśli obecnie nie jest już z nią związany w jakikolwiek sposób. Pociągnięcie do odpowiedzialności za błędy oraz towarzyszące temu problemy mogą pojawić się więc zupełnie niespodziewanie w naszym życiu.

Do przykładowych szkód zaliczyć można:

 • działanie na niekorzyść spółki i zarządu,
 • przekroczenie uprawnień,
 • błędne decyzje i ignorowanie ryzyka,
 • niedopełnienie obowiązków formalnych,
 • koszty odszkodowania,
 • koszty obsługi prawnej i procesowej,
 • i inne…

Ubezpieczenia cybernetyczne

Technologia i biznes już od dawna idą ramię w ramię. Rozwój cyfrowego społeczeństwa pozwala nam z jednej strony być bliżej klienta jak jeszcze nigdy dotąd. Z drugiej strony niesie ze sobą szereg zagrożeń i ryzyk przed którymi warto się chronić.  Ubezpieczenia cybernetyczne i ich produkty to dynamicznie rosnący rynek, którego znaczenie jednak docenia się zwykle dopiero po tragicznym i kosztownym w skutkach zdarzeniu.

Firmy działające w internecie lub wykorzystujące systemy informatyczne do przetwarzania danych swoich klientów są narażone na wiele czynników ryzyka. Kradzież wrażliwych danych, ataki hakerskie, żądania cyfrowego okupu czy blokowanie lub uszkadzanie systemów komputerowych – to tylko niektóre przykłady sytuacji z jakimi mierzą się współczesne firmy.

O ile dane są wirtualne, koszty związane z tego typu incydentami biznes odczuwa realnie, musząc pokryć wynagrodzenia specjalistów IT lub podejmować działania PR-owe przeciwdziałające utracie zaufania klientów. Ubezpieczenie cybernetyczne pozwala na zabezpieczenie środków potrzebnych na sprawne usunięcie szkody oraz działania prawno-informacyjne, nie obciążając bezpośrednio funduszy firmy.

Do przykładowych szkód zaliczyć można:

 • uszkodzenie witryny internetowej,
 • paraliż działania systemów informatycznych,
 • uszkodzenie lub szyfrowanie danych,
 • kradzież poufnych informacji,
 • niedopełnienie obowiązków prawnych z tytułu przetwarzania danych,
 • ataki typu ransomeware,
 • wycieki danych klientów,
 • i inne…

Sprawna likwidacja szkód

Jeśli już do negatywnego w skutkach zdarzenia dojdzie – w trudnych chwilach wsparcie w postaci polisy ubezpieczeniowej jest niezwykle cenne. 

Wsparcie w likwidacji szkód, obok tworzenia programów ubezpieczeniowych stanowi integralną część pracy Brokera, świadcząca o jego doświadczeniu i skuteczności.

Likwidacja szkody jest procesem ustalenia przyczyn oraz odpowiedzialności za szkodę, jak również wysokości należnego odszkodowania. W takich sytuacjach kluczowym czynnikiem jest czas – w zalezności od rodzaju szkody może bowiem dochodzić do zatrzymania produkcji lub sprzedaży – stanowiąc realne zagrożenie dla płynności finansowej firmy.

Pozyskane od ubezpieczyciela środki można prawie natychmiast przeznaczyć na działania naprawcze, przywracając sytuację w firmie do stanu sprzed zdarzenia lub przynajmniej czasowo minimalizując jej skutki. 

Negatywne skutki powolnej likwidacji szkód:

 • brak możliwości wznowienia produkcji,
 • brak możliwości wznowienia sprzedaży,
 • straty finansowe dla firmy,
 • inne..

Podsumowanie

Współczesne produkty ubezpieczeniowe oferują szeroki zakres ochrony, pozwalając zbudować od podstaw pakiet polis dopasowanych do indywidualnych potrzeb każdej firmy. Wybór jednak nie jest zwykle prosty a mnogość ofert nie sprzyja podejmowaniu szybkich decyzji, które wpłyną na długoterminowe zabezpieczenia naszego biznesu.

W tym zakresie swoją pomoc oferuje Broker ubezpieczeniowy, który jako specjalista w swoich fachu oferuje pomoc w doborze najkorzystniejszej oferty, stawiając sobie za główny cel szeroko rozumiany interes klienta.

Jego wsparcie w procesie analizy potrzeb, gromadzenia ofert oraz doradztwa jest nieocenione gdy szukamy zaufanego i fachowego partnera w dziedzinie ubezpieczeń.

Equinum Broker