Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń – jakie zmiany wprowadza?

Ustawa dostosuje krajowe przepisy do unijnej dyrektywy IDD

Dyrektywa IDD (Insurance Distribution Directive)- ma w swoich założeniach zwiększyć poziom ochrony konsumentów korzystających z usług towarzystw i pośredników ubezpieczeniowych.

Wchodząca w życie ustawa wprowadza kilka dodatkowych mechanizmów i obowiązków dla szeroko rozumianego rynku ubezpieczeń, jego kanałów dystrybucji oraz usług pośrednictwa sprzedaży.

Wszystkie państwa członkowskie UE miały pierwotnie wprowadzić dyrektywę do swojego systemu prawnego do 23 lutego 2018 roku. Jednak 14 lutego Rada UE podjęła decyzję o przesunięciu terminu transpozycji i stosowania przepisów dyrektywy IDD odpowiednio na 1 lipca i 1 października 2018 roku.

Dodatkowe miesiące w opinii ekspertów pozwolą krajowym ubezpieczycielom na lepsze przygotowanie swoich procesów oraz personelu do nowych wymogów prawnych – w tym na linii współpracy z dystrybutorami ich produktów.

Proste i zrozumiałe oferty

Klient musi otrzymywać wszystkie niezbędne mu informacje o nabywanym produkcie ubezpieczeniowym w formie dla niego zrozumiałej, rzetelnej oraz profesjonalnej w swoim charakterze.

Docelowo uzyskany ma zostać w ten sposób wzrost świadomości kupujących, lepsze rozumienie warunków polisy oraz zawieranej umowy – co stanowi wyraz filozofii dyrektywy o stawianiu na pierwszym miejscu indywidualnego interesu klienta i stworzeniu środowiska, w którym może on podjąć obiektywnie najlepszą dla siebie decyzję.

Rozpoznanie potrzeb i dobór produktu

Jest jednym z kluczowych elementów dyrektywy – nakłada na dystrybutorów obowiązek poddania potrzeb klienta dokładnej analizie na etapie poszukiwania odpowiedniego produktu ubezpieczeniowego.

Tak pozyskane informacje mają pozwolić na lepsze dopasowanie rozwiązań pod indywidualny podmiot i zwalczać negatywne praktyki sprzedażowe, gdy proponuje się polisy niekompletne lub nieodpowiednie w stosunku do jego potrzeb i oczekiwań.

Klient musi wyrobić sobie kompleksową opinię na temat produktu, który realnie kupuje.

Przejrzyste wynagrodzenia i prowizje

Nowa ustawa reguluje również kwestie uzyskiwania wynagrodzenia przez dystrybutorów i pośredników ubezpieczeniowych.

W rezultacie pozytywnie wpływając na świadomą decyzję konsumenta o zawarciu umowy.

Gdzie w tym odnajduje się broker ubezpieczeniowy?

Charakter pracy brokera zawsze stawia na pierwszym miejscu interes klienta ponad zysk towarzystwa ubezpieczeniowego i w tym aspekcie kluczowe zmiany wdrażane przez IDD, pokrywają się z praktykami stosowanymi już dziś.

Wynagrodzenie brokerów ubezpieczeniowych jest regulowane na mocy ustawy i z perspektywy klienta – jego praca jest całkowicie bezpłatna. Koszty nie są w żaden sposób przenoszone na kupującego, na przykład w postaci zwiększenia ceny polisy. To ubezpieczyciel wypłaca wynagrodzenie na bazie kosztów, jakie i tak musiałby ponieść w celu pozyskania danej umowy (reklama, placówki itp.).

W kwestii badania potrzeb kupującego – fachowy audyt ubezpieczeniowy jest narzędziem stosowanym regularnie w ramach czynności brokerskich. Pozwala na określenie czynników ryzyka oraz w rezultacie sformułowanie kompletnej dokumentacji potrzeb i oczekiwań, która stanowi punkt wyjścia w pozyskiwaniu ofert od ubezpieczycieli.

Są one następnie analizowane pod kątem spełniania wymogów przedstawionych przez kupującego – a najlepsze z nich poddane pod jego ostateczną decyzję.

Jak więc łatwo zauważyć, wdrożenie ustawy o dystrybucji ubezpieczeń z perspektywy pracy brokera nie niesie ze sobą olbrzymich i gwałtownych zmian w sposobie świadczenia usług. Ich wysoki poziom oraz kompleksowa obsługa cechująca tą profesję jest już od dawna standardem docenianym przez wielu klientów. 

Equinum Broker