Audyt ubezpieczeniowy – świadomie ubezpieczaj ryzyko

Ubezpieczaj odpowiedzialnie

Im większą organizacją przychodzi nam zarządzać – tym z liczniejszą grupą potencjalnych obszarów ryzyka musimy się mierzyć. Rolą audytu jest zawsze dostarczenie wiarygodnej, aktualnej oraz precyzyjnej informacji na temat obszaru naszej działalności i występujących w nim nieprawidłowości, mogących mieć negatywne skutki dla organizacji jako podmiotu, jego kadr dyrektorskich, pracowników oraz partnerów biznesowych.

Sam audyt, czy szerzej rozumiana kontrola, wywołują konkretne, negatywne skojarzenia i niechęć – są to jednak błędne stereotypy, gdyż w samej swej istocie celem nie jest zaszkodzenie przedsiębiorstwu lecz wcześniejsza identyfikacja już występujących w niej potencjalnych zagrożeń.

Audyt ubezpieczeniowy – wnikliwy wgląd w ryzyko

Należy wspomnieć, że audyt przeprowadzany jest na życzenie klienta – co komunikuje z jego strony świadomość udoskonalania i potrzebę nadzoru nad swoim biznesem. W tej materii audyt skupia się na dogłębnej analizie modelu funkcjonowania firmy, jej procedur, stylu zarządzania, stosowanej technologii, sytuacji rynkowej czy ocenie stanu technicznego obiektów i urządzeń.

Niejednokrotnie udaje się w ten sposób odnaleźć wiele słabych punktów, które nie były bezpośrednio znane osobom decyzyjnym. Mogą one mieć charakter od drobnych uchybień po poważne naruszenia obowiązujących przepisów prawa, a co za tym idzie, tworzą realne zagrożenie odpowiedzialności karnej i finansowej.

Powszechnie stosowaną metodą analizy jest symulacja negatywnych zdarzeń jak: potencjalnych pożarów, uszkodzeń maszyn, wstrzymania produkcji itp. elementów losowych czyniących bezpośrednią szkodę dla firmy.

Audyt ubezpieczeniowy jest więc wnikliwym wglądem w ryzyko tożsame danemu przedsiębiorstwu, który urzeczywistnia się w formie obszernego, skrupulatnie opracowywanego raportu udostępnianego klientowi.

Jakie korzyści wynikają z profesjonalnie wykonanego audytu?

Wczesna identyfikacja zagrożeń i zaniedbań pozwala na aktywne przeciwdziałanie nim sytuacja wymknie się spod kontroli, urzeczywistniając najgorszy możliwy scenariusz. Nierzadko są to drobne modyfikacje lub relatywnie niskie kosztowo wydatki, które czynią w rezultacie olbrzymią różnicę w znaczącej redukcji ryzyka.

Podjęcie wczesnych działań poprawia pozycję rynkową przedsiębiorstwa, bezpieczeństwo jego pracowników a sama zdobyta w ten sposób wiedza może posłużyć za bogate źródło informacji przy planowaniu długoterminowych inwestycji i schematów rozwoju.

Od strony ubezpieczyciela, audyt dostarcza wyraźny profil klienta, co owocuje z jednej strony zmniejszeniem stopnia niepewności względem potencjalnie możliwych do poniesienia kosztów polisy. Z drugiej natomiast daje szansę na stworzenie oferty ubezpieczenia szytej na miarę potrzeb i konkretnych uwarunkowań podmiotu lub jego otoczenia.

Jak powszechnie wiadomo – brak wiedzy nie usprawiedliwia braku działania. Rzetelna, obiektywna i kompleksowa informacja dostarczana przez audyt bywa na wagę złota.

Equinum Broker