Firmy z sektora MŚP potrzebują większego wsparcia przy wdrożeniu PPK

Z dniem 1 stycznia 2020 roku obowiązkiem utworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych zostaną objęte firmy zatrudniające pomiędzy 50 a 249 pracowników

Według szacunków w skład tej grupy wchodzi ponad 15.000 podmiotów, które już za trzy miesiące staną przed wyzwaniem wyboru instytucji finansowej do prowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych na rzecz swoich pracowników. Termin ten poprzedzają liczne badania i sondaże na temat stanu przygotowania i znajomości zagadnień PPK.

MSP nieprzygotowane na PPK

Na zlecenie Nationale-Nederlanden PTE we wrześniu 2019 roku przeprowadzono badanie na liczbie 235 firm, które będą musiały przystąpić do implementacji PPK w drugiej turze. Ankieterzy zapytali przedsiębiorców o poziom samooceny na temat wiedzy dotyczącej planów kapitałowych oraz zagadnień związanych z ich wdrożeniem.

Ze zgromadzonych danych wynika, że jedynie 20% firm uważa posiadany zasób informacji za wystarczający. Odmiennego zdania jest aż 31% przedsiębiorstw, które przyznają wprost, że o zagadnieniach związanych z wdrożeniem programu na ten moment nie wiedzą kompletnie nic.

“Niepokoić może fakt, że wciąż jedna trzecia firm deklaruje, że nie ma praktycznie żadnej wiedzy o zasadach funkcjonowania Pracowniczych Planów Kapitałowych. Niemniej wierzę, że tę wiedzę szybko będą zdobywać” – skomentował prezes Nationale-Nederlanden PTE, Grzegorz Chłopek.

Jednocześnie blisko połowa podmiotów deklaruje, że ich poziom wiedzy na temat PPK jest na dobrym poziomie, jednak chętnie pozyskałyby dodatkowe wsparcie i są w tym względzie otwarte na rozwój i ewentualną współpracę.

Z danych zgromadzonych przez Nationale-Nederlanden wynika ponadto, że ponad połowa firm już rozpoczęła proces analizowania ofert instytucji finansowych a blisko 30% prowadzi już procedurę konkursową. Oznacza to, że duża grupa podmiotów wciąż nie podjęła żadnych działań zmierzających do wyboru instytucji finansowej i wdrożenia PPK.

Czego obawiają się przedsiębiorcy?

Wybór oraz wdrożenie procedur obsługi PPK obarczone jest szeregiem barier i wyzwań stawianych przed przedsiębiorstwem. Trudność wynika pośrednio z pewnej swobody przewidzianej przez ustawodawcę a poprawność wypełnienia obowiązków formalnych będzie weryfikowana najprawdopodobniej dopiero na etapie odbywających się kontroli PIP.

Według raportu KPMG “Pracownicze Plany Kapitałowe. Wyzwania firm związane z wdrażaniem PPK” (sierpień 2019) do głównych obszarów niepokoju przedsiębiorstw zalicza się:

  • dostosowanie systemów IT,
  • dostosowanie wew. regulacji,
  • wdrożenie wew. mechanizmów obsługi programu,
  • kwestie prawne i formalne.

Firmy silnie podnoszą kwestie konicznego wsparcia ze strony instytucji finansowej na każdym etapie wdrożenia. Przypisanie przedsiębiorstwu indywidualnego opiekuna oczekuje 96% ankietowanych, jednak równie istotne są regularne szkolenia pracowników jak i pomoc w kwestiach rozwiązań technicznych.

W obszarze prognoz – 92% firm planuje wdrożyć PPK w wersji uwzględniającej minimalny ustawowy poziom finansowania (1,5 proc. wynagrodzenia brutto pracownika). Większość zapytanych deklarowało negatywne nastawienie do programu i jedynie 7% firm uważa, że z nowych rozwiązań skorzysta większość pracowników. Blisko połowa – 47% ankietowanych przedsiębiorstw jest przekonana, że znacząca część zatrudnionych zrezygnuje z możliwości uczestniczenia w programie.

Przytoczone powyżej wyniki dobitnie pokazują przed jak dużym wyzwaniem stoją dziś pracodawcy i jak wiele uwagi i zaangażowania będzie wymagało zbudowanie pozytywnego odbioru Planów Kapitałowych oraz zapewnienie prawidłowego ich wdrożenia w organizacji.  

Equinum Broker