Podsumowanie 2019 roku w ubezpieczeniach. Trendy 2020.

Rok 2019 wieńczący koniec dekady był dla rynku ubezpieczeń wyjątkowy pod wieloma względami. Wyzwania natury formalnej oraz z obszaru obsługi klienta nadawały kształt branży w okresie minionego roku. Jedno jest pewne – dynamika i potrzeba szybkiej adaptacji do zmieniającego się otoczenia zyskują na znaczeniu jak nigdy dotąd. 

Przyjrzyjmy się minionym 12 miesiącom przez pryzmat najważniejszych zagadnień i tematów w branży ubezpieczeniowej.

Ryzyko klimatyczne

Problematyka zmian klimatu była silnie obecna w publicznej dyskusji. Zachodzące zmiany pogodowe, wzrost temperatur oraz nasilające się zjawiska katastroficzne – stanowią realne wyzwanie dla ubezpieczycieli. 

Jak czytamy w raporcie „Klimat ryzyka”, opracowanym przez ekspertów Deloitte – rosnąca częstotliwość katastrof naturalnych wymaga od rynku ewolucji modelu działania, głównie w przestrzeni świadomości ryzyka po stronie konsumentów. W Polsce wysokie temperatury i towarzysząca im susza przyczyniły się w 2019 roku do znacznych strat w rolnictwie i branży przetwórczej.

Grupowe programy ubezpieczeń na życie – najpopularniejsze w firmach

2019 był kolejnym rokiem ewolucji pojmowania roli ubezpieczeń na życie. Grupowe programy ubezpieczeń na życie to już znacznie więcej niż transfer środków w efekcie zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego. Ubezpieczyciele promują usługi dodatkowe w formie rozbudowanych rozwiązań assistance, pakietów concierge oraz pakietów opiekuńczych. Coraz częściej do ubezpieczeń na życie dołączane są także ubezpieczenia zdrowotne w formie riderów – zapewniając dostęp do najlepszych lekarzy, drugiej opinii medycznej czy odpowiedniego procesu leczenia w sytuacji zaistnienia poważnego zachorowania.

Dynamiczny rozwój rynku ubezpieczeń zdrowotnych

Szacowana wartość tego rynku w formie ubezpieczeniowej w 2019 r. osiągnie prawdopodobnie ok. 900 mln zł. W zestawieniu z rokiem ubiegłym, oznaczałoby to wzrost o ok. 10%.

Już ok. 3 mln osób objętych jest prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym, to kolejny rekord. Duża część tego tortu to pracownicze programy benefitowe – Pracodawcy mają coraz większą świadomość wagi kondycji zdrowotnej pracowników. Jak podaje raport Medicover Polska, poprawa stanu zdrowia pracowników i zapewnienie im szybkiego dostępu do opieki zdrowotnej może zredukować koszty absencji chorobowej pracowników o 70%. Działania dostawców ubezpieczeń zdrowotnych także nie pozostają bez znaczenia – dynamicznie reagują na potrzeby zmian, oferując pacjentom coraz to nowsze rozwiązania, wykorzystując osiągnięcia technologii – jak np. telemedycynę.

Pracownicze Plany Kapitałowe

W podsumowaniu roku nie może zabraknąć wzmianki o PPK – kluczowym projekcie rządu w obszarze emerytur. Do 1 lipca 2019 r. umowy z wybranymi instytucjami finansowymi musieli podpisać najwięksi krajowi pracodawcy – zatrudniający co najmniej 250 osób. W tej grupie znalazły się łącznie 4034 podmioty z liczbą 3,2 mln potencjalnych uczestników programu. 

Pierwsza połowa roku przebiegała pod znakiem wyzwań związanych z wyborem instytucji finansowej, analizy ofert, szkoleń kadry oraz dopełniania formalnych obowiązków. W 2020 roku program obejmie kolejne grupy przedsiębiorstw, a zdobyte doświadczenie będzie pomocne w usprawnieniu procesu zawierania umów z wybranymi podmiotami . 

Insurance Distribution Directive (IDD)

Unijna dyrektywa zaczęła obowiązywać od 1 października 2018 roku i zdecydowanie wywarła swój wpływ na obraz rynku ubezpieczeniowego w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Regulacje IDD zostały w Polsce wdrożone jako ustawa dotycząca dystrybucji ubezpieczeń. Dotyczy ona pracy pośredników ubezpieczeniowych: agentów oraz brokerów, ale również samego modelu oferowania ubezpieczeń – gdzie klient i jego potrzeby są stawiane na pierwszym miejscu

Podejmowana przez klienta decyzja o zakupie polisy musi być rezultatem świadomego rozumienia oferty, a proponowany przez ubezpieczyciela produkt – możliwie jak najbardziej dopasowany do rzeczywistych potrzeb. W rezultacie – wiele podmiotów działających w branży musiało przemyśleć swoją strategię i zaadaptować się do zmian. 

Cyberbezpieczeństwo

Wraz z rozwojem technologii i nowymi trendami – rośnie ryzyko związane z bezpieczeństwem danych gromadzonych w systemach teleinformatycznych. Grupa Ekspertów ds. Cyberbezpieczeństwa Zakładów Ubezpieczeń zainicjowała w 2019 roku szereg procesów, mających na celu zwiększenie zaangażowania branży w aktywne minimalizowanie ryzyka w tym obszarze. 

Prognozuje się, że cyber-ubezpieczenia mogą stać się w niedalekiej przyszłości jednym z liczących się produktów w sektorze przedsiębiorstw. 

Ubezpieczenia majątkowe

Dobra koniunktura gospodarcza w Polsce przekłada się na wzrost wartości majątku, a tym samym – wzrost potencjalnej szkody. Widać to wyraźnie w sektorze budowlanym oraz inwestycjach przemysłowych. Dynamicznie powstaje nowa zabudowa oraz infrastruktura w połączeniu z trwającymi remontami i modernizacją już istniejących obiektów.

Powoduje to naturalny wzrost zainteresowania ubezpieczeniem majątku oraz ubezpieczeniem ogniowym. W roku 2019 odnotowano co najmniej kilka dużych pożarów hal produkcyjnych, gdzie indywidualne straty dla przedsiębiorstw można było sumować w milionach złotych. 

Ubezpieczenia obowiązkowe

Rok 2019 przyniósł również rewizję ubezpieczeń obowiązkowych na mocy unijnych przepisów obejmujących państwa członkowskie. Jedną z istotniejszych nowości stała się koncepcja objęcia obowiązkowym ubezpieczeniem OC producentów, na wypadek gdy ich produkty okażą się wadliwe. Trudność w implementacji takiego prawa polega na dużym rozwarstwieniu wytwórców – od dostawców indywidualnych elementów po podmioty specjalizujące się w montażu gotowych produktów.

Przyszłość branży – co przyniesie rok 2020?

Nowa dekada będzie z pewnością czasem kontynuacji i rozwijania trendów zainicjowanych w ubiegłym roku. Adaptacja technologii informatycznych – szczególnie usług w chmurze, rewizja RODO i rosnące zagrożenia pogodowe to tylko niektóre z kluczowych wyzwań w obecnym już – 2020 roku. 

Analitycy prognozują spowolnienie gospodarcze na rynku krajowym. Według Polskiej Izby Ekonomicznej w tym roku polska gospodarka nieco zwolni, ale wciąż będzie rozwijała się w dobrym tempie. Spodziewane pogorszenie nastrojów, związane ze spowolnieniem na rynku oraz obniżeniem rentowności przedsiębiorstw, będzie skłaniać firmy do rozważenia dedykowanych tym problemom produktów ubezpieczeniowych. 

Rok 2020 to również kontynuacja implementacji PPK w mniejszych przedsiębiorstwach oraz wykorzystanie zdobytego doświadczenia, w celu lepszej obsługi i optymalizacji tego procesu. 

Najbliższa przyszłość branży ubezpieczeń rysuje się niezwykle dynamicznie. 

Jak oceniasz tą podstronę?
Equinum Broker