Jak postępować w razie wypadku lub kolizji?

Kwestie dotyczące postępowania w razie zdarzenia drogowego wynikają m.in. z:

 • 1 Ustawy z 1997r. z późn. zm. Prawo o ruchu drogowym (art. 44),
 • 2 Ustawy z 2003r. z późn. zm. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (art. 16, art. 17).

Poniżej prezentujemy kilka pojęć oraz zamieszczamy informacje, których znajomość może okazać się pomocna w sytuacji, kiedy dojdzie do zdarzenia na drodze. 

A zatem, jakie zdarzenie drogowe można uznać za wypadek, jakie za kolizję i do czego zobowiązani są jego uczestnicy?

WYPADEK to zdarzenie drogowe polegające na zderzeniu co najmniej dwóch pojazdów, potrąceniu pieszego lub innego uczestnika ruchu, uderzeniu pojazdu w przeszkodę oraz wywołujące skutki w postaci uszkodzenia ciała naruszającego prawidłowe funkcjonowanie czynności organizmu.

KOLIZJA to zdarzenie mające związek z ruchem drogowym, które pociągnęło za sobą tylko straty materialne a jego uczestnicy nie odnieśli żadnych obrażeń ciała.

Uczestnicy wypadku zobowiązani są do:

 • zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w miejscu wypadku i zabezpieczenia miejsca zdarzenia
  (np. światła awaryjne, trójkąt ostrzegawczy),
 • jeśli osoby są ranne lub są ofiary wypadku, należy udzielić im pierwszej pomocy oraz wezwać pogotowie oraz policję,
 • nie podejmować czynności, które mogłyby utrudnić ustalenie przebiegu wypadku,
 • nie oddalać się z miejsca wypadku.

Należy mieć na uwadze, że:

 • za nieudzielenie pomocy stosowane są kary przewidziane przez Kodeks wykroczeń lub Kodeks karny,
 • uczestnikiem wypadku nie jest tylko kierujący, ale może nim być także pasażer, pieszy lub inna osoba, która spowodowała wypadek bezpośrednio lub pośrednio, bądź w nim uczestniczyła jako poszkodowana.

W przypadku kolizji i powstania szkód materialnych należy:

 • zapewnić bezpieczeństwo ruchu w miejscu kolizji,
 • spisać oświadczenie o zdarzeniu drogowym lub wezwać policję.

W przypadku powstania kolizji drogowej, nie ma obowiązku wzywania policji do stłuczki, gdy problem można rozwiązać pomiędzy uczestnikami zdarzenia. W tym celu należy przeanalizować co się stało, ustalić przebieg kolizji oraz winnego. Jeżeli jest to możliwe należy usunąć pojazdy z drogi, tak aby nie powodowały  zagrożenia lub tamowania ruchu. Przed usunięciem pojazdów z drogi, w celu odtworzenia zdarzenia należy w miarę możliwości wykonać zdjęcia miejsca zdarzenia i uczestniczących w nim pojazdów. Następnie należy spisać oświadczenie sprawcy kolizji.

Jakie informacje powinno zawierać oświadczenie spisane ze sprawcą zdarzenia?

Przede wszystkim:

 • dane personalne sprawcy (imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr. dowodu osobistego lub prawa jazdy, nr. telefonu),
 • dane pojazdu sprawcy (marka, model, nr. rej.),
 • dane właściciela pojazdu, jeśli nie należy on do sprawcy zdarzenia,
 • dane o ubezpieczeniu (nazwa zakładu ubezpieczeń, nr. polisy OC, data ważności polisy),
 • szczegółowy opis zdarzenia (czas i miejsce, okoliczności), powstałe uszkodzenia w pojazdach, szkic sytuacyjny,
 • czytelny podpis sprawcy.

Zawarte w oświadczeniu sprawcy dane i informacje należy zweryfikować z dokumentami sprawcy. Obowiązek ich udostępnienia wynika z art. 16 ust. 2 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK oraz art. 44 ust. 1 Ustawy prawo o ruchu drogowym. Jeżeli osoby kierujące pojazdami uczestniczącymi w kolizji nie mogą dojść do porozumienia i gdy niemożliwe jest ustalenie sprawcy kolizji lub osoba odmawia napisania oświadczenia, należy wezwać policję.

Policję ponadto należy wezwać koniecznie, jeśli:

 • w zdarzeniu zostały poszkodowane osoby,
 • wzywana była straż pożarna lub pogotowie,
 • jeden z uczestników jest pod wpływem alkoholu lub innych podobnie działających środków odurzających,
 • samochód nie ma aktualnych badań technicznych,
 • zachodzi podejrzenie, że samochód jest kradziony,
 • któryś z uczestników zdarzenia nie ma dokumentów lub ważnego OC,
 • dokumenty (dowód rejestracyjny, prawo jazdy, polisa) są nieczytelne,
 • któryś z uczestników jest obcokrajowcem.

O zaistniałym zdarzeniu drogowym należy niezwłocznie powiadomić zakład ubezpieczeń, przekazując posiadane informacje i udzielając mu niezbędnych wyjaśnień.

Zgłoszenie szkody do zakładu ubezpieczeń jest pierwszym etapem procesu likwidacji szkody.

Zapraszam do kontaktu.

Arkadiusz Mróz
Dyrektor Działu Analizy Ryzyka

 

 ZGADZAM SIĘ NA OTRZYMYWANIE OD EQUINUM BROKER TELEFONÓW W CELACH MARKETINGOWYCH.
ZGADZAM SIĘ NA OTRZYMYWANIE OD EQUINUM BROKER, WIADOMOŚCI E-MAIL, ZAWIERAJĄCYCH TREŚCI MARKETINGOWE, NEWSLETTER.
Twoje dane są bezpieczne.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Equinum Broker sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu (41-200), ul. Kiepury 11. Inspektorem ochrony danych w Equinum Broker sp. z o.o. jest Pan Przemysław Bańko. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: iod@kontraktrodo.pl Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE stanowi: art. 6 ust.1 lit. f) - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do uzyskania informacji o danych osobowych, na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe będą przechowywane przez czas istnienia uzasadnionych interesów po stronie Administratora, nie dłużej niż do momentu skutecznego zgłoszenia przez Pana/Panią sprzeciwu lub cofnięcia zgody. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia i rejestracji na Wydarzenie. Administrator danych nie dokonuje profilowania i nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany.

Jak oceniasz tą podstronę?
Equinum Broker