Podatkowa rewolucja od stycznia 2022 roku. Jak minimalizować ryzyko?

Efektywny biznes wymaga odpowiedniego zarządzania ryzykiem

Przedsiębiorcy nie mają bezpośredniego wpływu na zmienność i złożoność przepisów. Praca osób wykonujących czynności zarządcze, księgowe i obsługę płac jest bardzo odpowiedzialna i niestety obarczona ryzykiem błędu. Nie da się w pełni uniknąć ryzyka finansowego związanego ze stosowaniem prawa, ale można próbować minimalizować to ryzyko.

Ze względu na nasilające się dążenia do uszczelnienia systemu podatkowego, a co za tym idzie częste zmiany przepisów prawnych, rosnące obowiązki wobec urzędów skarbowych, które powodują wzrost ilości postępowań karnoskarbowych i liczby skazanych w tych postępowaniach, na popularności zyskuje ubezpieczenie karnoskarbowe.

Obserwując jedynie pięć ostatnich lat można dojść do wniosku, że zmiany w prawie podatkowym następują szybciej niż w jakichkolwiek innych gałęziach prawa. Split payment, biała lista, JPK czy obowiązek raportowania schematów podatkowych to tylko wierzchołek góry lodowej. Choć wydaje się to niemożliwe to patrząc na poczynania rządzących od przyszłego roku zmian będzie jeszcze więcej, a tym samym ryzyko odpowiedzialności znacznie wzrośnie.  

Z początkiem października Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, będącej podatkową częścią programu społeczno-gospodarczego rządu, określanego jako Polski Ład. Przygotowana przez resort finansów i uchwalona przez Sejm ustawa zawiera szczegóły dotyczące reformy opodatkowania, która ma zacząć obowiązywać już od początku 2022 r.

Jakie zmiany wynikają z nowelizacji ustaw?

Podwyższenie kwoty wolnej od podatku, podwyższenie progu dochodów, zmiany w składce zdrowotnej, likwidacja odliczania składki zdrowotnej od podatku, ulga dla klasy średniej, ulga na powrót, zmiana zasad opodatkowania przychodów osiąganych z najmu lub dzierżawy, przeciwdziałania „szarej strefie” czy zmiana wysokości kosztów podatkowych od przychodów otrzymywanych przez osoby pełniące obowiązki społeczne lub obywatelskie to jedynie niektóre kwestie związanie z podatkiem PIT.

Przedsiębiorców dotkną również zmiany w zakresie opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, zmiany w zakresie opodatkowania w formie karty podatkowej, modernizacja przepisów dotyczących procedury poboru podatku u źródła, zmiany w estońskim CIT.

Ustawa przewiduje także wprowadzenie dodatkowego podatku od wielkich korporacji. Nowy podatek ma objąć spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne, które wykazują w zeznaniach rocznych stratę lub u których udział dochodów w przychodach (innych niż zyski kapitałowe) wynosi 1% lub mniej. Ustawa proponuje wprowadzenie reżimu podatkowego dostępnego dla polskich spółek holdingowych, posiadających krajowe lub zagraniczne spółki zależne. Będzie on stanowił alternatywę względem obecnie funkcjonującej instytucji podatkowej grupy kapitałowej.

Ponadto ustawa przewiduje wprowadzenie przepisów o charakterze uszczelniającym system podatku dochodowego. Wśród wielu zmian w przepisach podatkowych przewidzianych w ramach programu Polski Ład ustawa zakłada również wprowadzenie szeregu zmian w podatku VAT, takich jak możliwość wspólnego rozliczania się przez kilku podatników tzw. “Grupy VAT”, zmianę w zakresie wiążących informacji stawkowych (WIS), zmiany w postaci opcji opodatkowania usług finansowych czy szybki zwrot VAT dla określonych podatników.

Polski Ład od 2022 roku – przygotuj firmę na zmiany

Wobec zapowiadanych zmian oraz corocznego wzrostu liczby postępowań karnoskarbowych, skuteczności kontroli podatkowych, braku jednolitych interpretacji, warto już teraz pomyśleć jak zminimalizować ryzyko finansowe. Skomplikowany i powolny system fiskalny oraz obostrzenia nakładane przez przepisy regulujące obrót gospodarczy wymagają dziś od przedsiębiorców posiadania o wiele większej wiedzy prawnej niż dotychczas i skutkują wysokim ryzykiem popełnienia błędu, powodują również lęk przed kontrolą skarbową.

Ubezpieczenie karnoskarbowe zapewnia ochronę prawną i cywilną na wypadek kontroli czy też pojawienia się zarzutów oraz refundację kar i grzywien. Produkt skierowany jest do właścicieli spółek, członków zarządu, głównych księgowych, dyrektorów finansowych, pracowników, którzy odpowiedzialni są za sprawy finansowo-podatkowe w firmie, a także samych spółek, które mimo stale zmieniających się ustaw muszą sprawnie poruszać się w gąszczu skomplikowanych przepisów.

Polisa ta jest doskonałym rozwiązaniem w obecnych niepewnych czasach, w których efektywny biznes wymaga odpowiedniego zarządzania ryzykiem. Jednym ze sposobów minimalizacji ryzyka jest właśnie ubezpieczenie karnoskarbowe.

Aby poznać pełny pakiet korzyści płynących z posiadania takiej polisy zapraszam do kontaktu z kancelarią EQUINUM Broker, dzięki czemu nie tylko otrzyma się dostęp do szerokiej bazy wiedzy na temat ubezpieczenia karnoskarbowego, ale również pozna w pełni zindywidualizowaną ofertę dopasowaną do potrzeb danego przedsiębiorstwa.

 

Maciej Strużek, Prawnik, EQUINUM Broker Sp. z o .o., absolwent Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w kancelariach prawnych oraz komorniczych, a także pracując na stanowisku Asystenta Sędziego w Sądzie Okręgowym w Gliwicach w Wydziale Gospodarczym.

Z branżą finansową i ubezpieczeniową ściśle związany od 2 lat, początkowo prowadząc własną działalność gospodarczą w ramach której zajmował się doradztwem w zakresie leasingu i ubezpieczeń. Obecnie Prawnik, In-house lawyer w Kancelarii Brokerskiej EQUINUM Broker Sp. z. o.o. Specjalizuje się w zakresie ubezpieczeń: odpowiedzialności cywilnej, D&O, karnoskarbowych i ryzyk cybernetycznych.

Jak oceniasz tą podstronę?
Equinum Broker