Czym różni się Ubezpieczenie Karnoskarbowe od D&O?

Przedsiębiorcy nie mają bezpośredniego wpływu na zmienność i złożoność przepisów.

Nie da się w pełni uniknąć ryzyka finansowego związanego ze stosowaniem prawa, ale można próbować minimalizować to ryzyko. Ważnym elementem minimalizacji ryzyka jest wykupienie ubezpieczenia. Ze względu na nasilające się dążenia do uszczelnienia systemu podatkowego, a co za tym idzie częste zmiany przepisów prawnych, rosnące obowiązki wobec urzędów skarbowych, które powodują wzrost ilości postępowań karnoskarbowych i liczby skazanych w tych postępowaniach, na popularności zyskuje ubezpieczenie karnoskarbowe.

Kto może skorzystać z ubezpieczenia i jaki jest jego zakres?

Ubezpieczenie karnoskarbowe skierowane jest do właścicieli spółek, członków zarządu, głównych księgowych, dyrektorów finansowych oraz pracowników, którzy odpowiedzialni są za sprawy finansowo-podatkowe w firmie. Polisa chroni przed kosztami poniesionymi w związku ze wszczęciem postępowania karnoskarbowego. Dotyczy to kosztów wynagrodzenia prawnika, kosztów sądowych (w tym powołania biegłych, przygotowania ekspertyz) kosztów postępowania egzekucyjnego, a także kar administracyjnych lub sądowych nałożonych na ubezpieczonego. Polisa skarbowa może funkcjonować zarówno jako ubezpieczenie grupowe jak i indywidualne. W tym pierwszym przypadku oferowane są dwa warianty: bezimienny (chroniący wszystkich funkcjonariuszy danej organizacji) oraz imienny (obejmujący tylko osoby wskazane z imienia i nazwiska).

Wybór polisy strukturalnej (bezimiennej) redukcje ryzyko przeoczenia, ale poziom składki sprawia, że jest to opcja atrakcyjna cenowo głównie dla członków organów i zatrudnionych w podmiotach generujących duży obrót. Decydując się na ubezpieczenie grupowe bezimienne warto rozważyć rozciągnięcie pokrycia także na byłych i ustępujących zatrudnionych. Z kolei zaletę zawierania indywidualnych polis stanowi możliwość różnicowania sum ubezpieczenia i rozszerzeń odpowiedzialności dla poszczególnych ubezpieczonych.

Okres ochrony – czasowy zakres odpowiedzialności

Co do zasady ochrona dotyczy postępowań wszczętych w okresie ubezpieczenia bez względu na to czy nieprawidłowość miała miejsce przed rozpoczęciem tego okresu. Jednakże zdarza się, że ubezpieczyciele limitują odpowiedzialność do następstw zdarzeń mających miejsce po określonej dacie wskazanej w polisie (data retroaktywna). Analizując ofertę uwzględnić należy, czy ustawiono datę retroaktywną, a jeśli tak to na jaki dzień.

Jak oceniasz tą podstronę?
Equinum Broker