Słownik pojęć ubezpieczeniowych: O

 • OC

  Rodzaj ubezpieczenia majątkowego, które daje ochronę ubezpieczeniową, gdy ubezpieczony będzie zobowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej komukolwiek w następstwie czynu niedozwolonego albo kontrahentowi wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (umowy).

 • Odszkodowanie

  Kwota pieniężna, jaką ubezpieczyciel zobowiązał się zapłacić ubezpieczonemu
  w razie wystąpienia zdarzenia wchodzącego w zakres ochrony.

 • Ogólne warunki ubezpieczenia (OWU)

  Wzorzec umowy, który jest ustalany przez zakład ubezpieczeń. Postanowienia OWU wraz z zapisami umowy ubezpieczenia są równoprawnym źródłem kształtującym prawa i obowiązki stron. Uważna lektura OWU jest konieczną czynnością dla świadomego nabycia usługi ubezpieczeniowej.

Jak oceniasz tą podstronę?
Equinum Broker