Słownik pojęć ubezpieczeniowych: Z

  • Zalanie

    Oznacza szkodę powstałą w wyniku awarii urządzeń sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, grzewczej, zraszaczowej lub tryskaczowej, awarii urządzeń gospodarstwa domowego, pozostawienia otwartych kranów oraz zalania wodą lub innym płynem przez osoby trzecie, w tym także podczas prowadzenia akcji ratowniczej.

  • Zielona karta

    Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za granicą.

  • Świadczenie

    Działanie podjęte przez zakład ubezpieczeń w ramach umowy, mające na celu zaspokojenie interesu ubezpieczonego. Świadczenie może nastąpić w formie odszkodowania bądź usługi.

Jak oceniasz tą podstronę?
Equinum Broker